Comprensió lectora

Evidència

Comprensió lectora


5

Impacte


+ 6 mesos


Les estratègies de comprensió lectora se centren en la comprensió d’un text escrit per part del lector o lectora. S’ensenya l’alumnat una sèrie de tècniques que els permet comprendre el significat del que està llegint. Aquestes poden incloure: inferir el significat a partir del context; resumir o identificar punts clau; utilitzar esquemes gràfics o semàntics; desenvolupar estratègies de reflexió; i supervisar la seva pròpia comprensió i identificar les dificultats per si mateix (veure també metacognició i autorregulació).

Impacte

De mitjana, les metodologies en matèria de comprensió lectora aporten un progrés de sis mesos addicionals. Les estratègies eficaces permeten que les activitats s'adaptin minuciosament a les capacitats lectores de l'alumnat, i inclouen tasques i textos que suposen un repte efectiu, sense ser excessiu.

Moltes de les metodologies es poden combinar profitosament amb tècniques d'aprenentatge col·laboratiu i el mètode fonètic per a millorar la destresa lectora. És probable que l'ús de tècniques com els esquemes gràfics i cridar l'atenció de l'alumnat sobre les característiques del text sigui particularment útil en la lectura de textos expositius o informatius.

Existeixen alguns indicis que les metodologies de tutoria per ordinador poden funcionar bé per a millorar la comprensió lectora (encara que les evidències existents són menys sòlides en aquesta àrea), especialment quan se centren en el desenvolupament d'estratègies i habilitats de qüestionament personal.

Els resultats comparatius indiquen que, de mitjana, les metodologies sobre comprensió lectora semblen ser més efectives que les estratègies relatives al mètode fonètic o a la comprensió oral per a l'alumnat de segon cicle de primària i secundària, tant pel que fa a efectes a curt termini com a llarg termini. No obstant això, per a donar suport a alumnat amb dificultats lectores probablement és necessari un esforç coordinat en tot el pla d'estudis i una combinació de metodologies. Cap estratègia en particular ha de considerar-se la panacea i l'elecció de les estratègies pedagògiques hauria de guiar-se per una anàlisi minuciosa dels motius pels quals un alumne o alumna en concret té dificultats.

Evidències a Espanya

​​​​​​​A Espanya diversos estudis s’han centrat a valorar el grau de rendiment dels estudiants en la comprensió lectora. Pascual i Carril (2017) van mostrar a la seva investigació un acompliment baix o mediocre en les tasques d’ortografia i comprensió lectora de l’alumnat. En el total de la mostra analitzada es van trobar correlacions significatives entre el rendiment acadèmic i la comprensió lectora, i dèbils i sense significació estadística entre les mesures ortogràfiques i la comprensió lectora. Respecte del solapament entre totes dues, l’anàlisi per grups va confirmar que una bona execució en comprensió lectora no assegurava un acompliment adequat en descodificació ortogràfica.

D’altra banda, investigacions com la de Gutiérrez et al. (2017) aporten que la implementació sistemàtica de programes per al desenvolupament d’habilitats prelectores en edats primerenques és una estratègia que té un impacte positiu, tant per a les competències de lectura en edats posteriors com per a la detecció i la prevenció de dificultats. Alfonso et al. (2017) també van corroborar la pertinència en edats més grans d’aquest tipus de programes d’intervenció. L’estudi va concloure que, per als estudiants de 2n curs de primària, l’ús d’aquest tipus de programes d’intervenció constitueix la millor prevenció de la dificultat d’aprenentatge, com es va evidenciar en la millora significativa de les seves puntuacions en processament successiu. Així mateix, els resultats obtinguts a 5è i 6è curs van provar l’eficàcia dels programes d’instrucció en comprensió lectora en incloure, en el context d’aprenentatge, el suport mitjançant preguntes; aquest procediment possibilitava fer conscients els estudiants de les estratègies cognitives més eficients per al desenvolupament de la competència lectora.

Un altre aspecte d’interès amb relació a la comprensió lectora es va abordar a l’estudi de Robledo et al. (2019), concernent a la relació entre el rendiment lector i les estratègies docents per afrontar-lo. Els resultats van indicar que la comprensió lectora presenta més relació amb les estratègies de lectura oral i representacions visuals de tipus cognitiu que no les de caràcter metacognitiu.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

El cost dels recursos i les sessions de formació professional necessaris per implementar estratègies de comprensió lectora s'estima com a molt baix. Hi ha proves que suggereixen que les estratègies de comprensió lectora s'han d'adaptar a les capacitats lectores de l'estudiant. Per això és important que el professorat es pugui desenvolupar professionalment en el diagnòstic eficaç i en la formació en l'ús de tècniques i materials específics. El cost d'una intervenció amb aquest tipus de formació s'estima en 800 € per docent o 32 € per estudiant.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. Una qüestió clau per al professorat és identificar el nivell de dificultat necessari de les activitats de comprensió perquè l’alumnat ampliï les seves capacitats lectores. Com es garantirà que els texts que s’utilitzen suposen una exigència eficaç?

    2. El diagnòstic eficaç de les dificultats lectores és important per identificar les possibles solucions, en particular per als lectors i lectores més majors amb dificultats. L’alumnat pot tenir dificultats a l’hora de descodificar les paraules, entendre l’estructura del llenguatge que s’utilitza o comprendre vocabulari concret, que pot ser específic d’una assignatura. Quines tècniques s’utilitzaran per identificar les necessitats concretes de l’alumnat?

    3. És possible que comptar amb una gamma àmplia d’estratègies i metodologies tingui èxit, però s’ha d’ensenyar de forma explícita i sistemàtica. Què s’està fent per identificar les estratègies que satisfaran les necessitats de l’alumnat i com es reforçaran?

    4. Com es pot centrar l’atenció de l’alumnat en el desenvolupament d’estratègies de comprensió que es puguin aplicar de forma més àmplia?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
5.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 2 valoracions