Intervencions en l’expressió oral

Evidència

Intervencions en l’expressió oral

Les intervencions en l’expressió oral emfatitzen la importància de la llengua parlada i la interacció verbal a l’aula. Es basen en la idea que les habilitats de comprensió i lectura es beneficien del debat explícit sobre el contingut, els processos d’aprenentatge, o d’ambdós.


0

+ 6

154

En què consisteix?

Les metodologies d’expressió oral inclouen: 

 • Lectura en veu alta i debats sobre llibres amb alumnat més jove. 
 • Ampliació explícita del vocabulari oral de l’alumnat. 
 • Ús de preguntes estructurades per desenvolupar la comprensió lectora. 
 • Ús del diàleg i la interacció amb un objectiu concret i centrats en el pla d'estudis. 

 
Les intervencions en l’expressió oral tenen com a objectiu recolzar l’articulació d’idees de l’alumnat i la seva expressió oral. Les intervencions en l’expressió oral, per tant, tenen certes similituds amb les metodologies basades en la metacognició, que permeten parlar a l’aula de forma explícita sobre el llenguatge (com la filosofia per a nens), i amb les metodologies basades en l’aprenentatge col·laboratiu, que promouen el diàleg i la interacció de l’alumnat per grups (com el pensament col·lectiu). 

Conclusions principals

 1. De mitjana, les intervencions sobre l’expressió oral tenen un impacte elevat en els resultats de l’alumnat, amb 6 mesos addicionals de progrés.
 2. És important que les activitats d’expressió oral s’adaptin a l’etapa actual de desenvolupament de l’alumnat, perquè ampliï el seu aprenentatge i hi hagi una relació amb el pla d’estudis.
 3. La formació pot ajudar els adults a garantir que demostren les competències d’expressió oral a l’alumnat i l’ajuden a desenvolupar el vocabulari.
 4. Alguns alumnes poden tenir dificultats específiques amb l’expressió oral. Els centres educatius s’han de plantejar com identificaran l’alumnat que necessita suport addicional amb l’articulació i l’expressió oral. Pot resultar útil centrar-se en activitats de comprensió i expressió oral de manera separada quan calgui per satisfer necessitats concretes.

Quina eficàcia té?

De mitjana, les intervencions en l’expressió oral aconsegueixen un progrés aproximat de sis mesos addicionals al llarg d’un curs acadèmic. A més, alguns estudis sovint indiquen una millora en l’ambient de l’aula i menys problemes de conducta després de fer una tasca d’expressió oral.

 

Les metodologies que se centren en l’expressió i la comprensió oral i en una combinació de totes dues mostren un efecte positiu en el rendiment.

 

La majoria dels estudis se centren en els resultats en lectura. Els pocs estudis que analitzen les àrees de matemàtiques i ciències mostren pocs efectes positius. Les metodologies d’expressió en aquestes assignatures es poden emprar per practicar explícitament el vocabulari específic de cada assignatura.

 

Els estudis inclosos al Toolkit indiquen que les intervencions en l’expressió amb sessions freqüents durant un període prolongat poden tenir, de mitjana, un impacte més gran, igual que les metodologies que s’imparteixen de manera individual.

Més enllà de la mitjana

L’impacte en edats primerenques (+7 mesos) i a les escoles de primària (+6 mesos) sol ser més gran que als centres de secundària (+5 mesos).
La majoria dels estudis han analitzat els beneficis en l’àrea de lectura. Quan s’han investigat altres assignatures, com matemàtiques i ciències, els efectes han estat considerablement més baixos (+1 mes), tot i que el nombre d’aquest tipus d’estudis és molt reduït.
Les intervencions en l’expressió oral impartides o dirigides per professorat auxiliar qualificat tenen un impacte en general similar (+6 mesos) al que s’obté amb el professorat titular.
Les intervencions en expressió oral amb sessions freqüents (3 vegades a la setmana o més) durant un període prolongat semblen aconseguir els millors resultats.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Hi ha evidències que suggereixen que l’alumnat d’entorns socioeconòmics més baixos té més probabilitats de quedar-se enrere respecte dels companys més acomodats en el desenvolupament de capacitats d’expressió oral i interacció verbal, cosa que pot afectar la seva experiència escolar i l’aprenentatge en un moment posterior de la seva vida acadèmica.

 

Tenint en compte que les intervencions en l’expressió oral es poden utilitzar per proporcionar suport addicional a l’alumnat que va enrere respecte dels companys en el desenvolupament de l’expressió oral, l’ús dirigit de metodologies pot ajudar alguns alumnes desafavorits a arribar al nivell dels companys, sobretot quan les metodologies s’imparteixen de manera individual.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

Les evidències suggereixen que les intervencions en l’expressió oral que tenen com a objectiu concret desenvolupar el vocabulari oral funcionen millor quan estan relacionades amb el contingut que s’estudia a l’escola en aquell moment i quan impliquen un ús actiu i significatiu de vocabulari nou. Alguns exemples de metodologies que han demostrat ser eficaces són:

 • Animar l’alumnat a llegir en veu alta i, posteriorment, mantenir debats sobre el contingut de llibres amb professors i companys.
 • Demostrar la inferència mitjançant l’ús de preguntes estructurades.
 • El treball en grup o en parelles que permet que l’alumnat comparteixi processos de reflexió.
 • Activitats implícites i explícites que impliquen l’alumnat

 

Amb qualsevol d’aquestes activitats, és essencial garantir que les activitats d’expressió oral es relacionin amb el pla d’estudis més general (p. ex., ús d’activitats d’expressió oral per ensenyar llenguatge tècnic en l’àrea de ciències).

 

Les intervencions en l’expressió oral es poden executar de manera intensiva al llarg de diverses setmanes, però també es poden desenvolupar al llarg d’un curs acadèmic. Les sessions freqüents (3 vegades a la setmana o més) durant un període prolongat (mig trimestre o un trimestre) semblen ser les que aconsegueixen més bons resultats.

Cost

En general, els costos mitjans d’implementar intervencions en l’expressió oral es consideren molt baixos. Els costos associats a les intervencions en l’expressió oral es deriven principalment de llibres, recursos i formació, la majoria dels quals són costos inicials.

 

Si bé el cost mitjà estimat de les intervencions en l’expressió oral és molt baix, l’opció d’impartir formació al personal docent implica que els costos poden variar entre molt baixos i moderats.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de les intervencions en l’expressió oral es considera elevada. S’han identificat 154 estudis. En general, el tema va baixar un grau en la solidesa de l’evidència perquè un gran percentatge dels estudis no es va avaluar de manera independent. Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, solen tenir un impacte més gran, fet que pot influir en l’impacte general del tema.