Tutoria entre iguals

Evidència

Tutoria entre iguals


0

Impacte


+ 5 mesos


Què implica la tutoria entre iguals?

 

Les tutories entre iguals inclouen una sèrie de metodologies en les quals l’estudiantat treballa per parelles o en grups reduïts per proporcionar-se suport pedagògic explícit, com ara:

 

 • Tutories amb alumnat de diverses edats, en les quals l’alumnat més major assumeix el paper de tutor o tutora i se l’emparella amb alumnat més jove.

 • Aprenentatge assistit per iguals, que és un plantejament estructurat per a matemàtiques i lectura amb sessions d’entre 25 i 35 minuts, dos o tres cops per setmana.

 • Tutories recíproques entre iguals, en les quals l’estudiantat alterna entre el rol de tutor i alumne tutoritzat.

 

La característica comuna és que l’alumnat assumeix la responsabilitat d’alguns aspectes de l’ensenyament i de l’avaluació del seu èxit. Les tutories entre iguals impliquen que el tutor o tutora proporciona l’alumnat tutoritzat feedback sobre el seu rendiment i pot adoptar diferents formes, com ara reforçar l’aprenentatge o corregir equivocacions.

Impacte

 

En general, la introducció de metodologies de tutories entre iguals sembla tenir un impacte positiu en l’aprenentatge, amb un efecte positiu mitjà d’uns cinc mesos addicionals de progrés. Els estudis han identificat beneficis tant per als tutors com per a l’alumnat tutoritzat en un ampli rang de grups d’edat. Malgrat que tots els tipus d’alumnat semblen beneficiar-se de les tutories entre iguals, hi ha proves de que l’alumnat amb un rendiment més baix i amb necessitats educatives especials és el que més se’n beneficia.

 

Les tutories entre iguals semblen ser particularment eficaces quan l’estudiantat rep suport per garantir que la qualitat de les interaccions entre iguals és elevada: per exemple, preguntes per utilitzar en les sessions de tutoria, i formació i feedback per als tutors. En les tutories amb alumnat de diverses edats, alguns estudis han demostrat que una diferència de dos anys és beneficiosa i que els blocs intensius de tutories són més eficaços que els programes a més llarg termini.

 

Les tutories entre iguals semblen ser més eficaces quan el plantejament complementa o millora l’ensenyament habitual, en lloc de reemplaçar-lo, fet que indica que aquest tipus de tutories s’utilitza de forma més eficaç per consolidar l’aprenentatge i no per introduir nous materials.

 

 

Evidències a Espanya

 

És una estratègia d’intervenció educativa que s’ha adoptat en diversos entorns educatius, però fins ara els estudis fets es refereixen sobretot a educació superior. Els estudis trobats a Espanya estan lligats a experiències amb èxit de programes de tutoria entre iguals que s’han estès gràcies a una bona acollida dins la comunitat educativa.

 

Aquests programes s’han orientat a focus diversos, com ara la disminució de l’assetjament escolar o l’aprenentatge lingüístic i la comprensió lectora. Però falten evidències sòlides que mostrin una correlació directa amb la millora del rendiment acadèmic.

 

L’estudi de Blanch et al. (2014), amb relació a la tutoria entre iguals entre alumnat de diferents països i la competència lingüística estrangera, va mostrar millores estadísticament significatives en la comprensió lectora (quan l’alumnat actuava com a tutor) i en l’expressió escrita (quan actua com a tutorat).

 

Un estudi anterior de Moliner et al. (2011) va avaluar el Programa Bikoteka Irakurtzen (“Llegim en parella”) a Euskadi, que s’ha desenvolupat amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora. Els resultats van ser positius, de tal manera que el 2011-2012 es va ampliar l’experiència a 35 centres i s’hi van integrar nous actors, com la família i la comunitat.

 

Amb relació a l’assetjament escolar, Ferrer et al. (2019) van analitzar el programa TEI, enfocat a reduir aquest problema. El programa va demostrar ser efectiu per millorar el clima escolar, quant a la satisfacció amb l’escola, el sentit de pertinença, la cooperació i la comunicació positiva entre la família i l’escola. Els resultats d’aquest estudi van evidenciar que el programa TEI també és eficaç per reduir el comportament d’assetjadors i agressors cibernètics i millorar el clima escolar. Després de la intervenció, l’anàlisi del grup experimental va demostrar una reducció significativa en el comportament de l’assetjament escolar, la victimització entre iguals, la lluita, l’assetjament cibernètic i la cibervictimització.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

 

Els costos directes de la tutoria entre iguals són molt baixos, ja que requereixen molt poc material addicional (10 € - 20 € per estudiant a l'any). Es recomana el desenvolupament professional i suport addicional per al personal, especialment en les etapes primerenques de la implantació del programa. El pressupost és de menys de 70 € per estudiant, fet que suposa uns costos totals molt baixos.

Què hauries de tenir en compte?

   

  1. Són les activitats suficientment exigents perquè l’alumnat tutoritzat es beneficiï del suport del tutor o tutora?

   

  2. Quin suport rebrà el tutor o tutora per garantir que la qualitat de la interacció entre iguals és alta?

   

  3. Formar el personal i els tutors i tutores és essencial per tenir èxit. Com es garantirà que hi ha temps suficient per formar tant el personal com els tutors i tutores, i per identificar i implementar millores a mesura que el programa avança?

   

  4. Com es garantirà que les tutories entre iguals s’utilitzen per repassar o consolidar la matèria, i no per introduir-ne de nova?

   

  5. Els blocs intensius d’entre quatre i deu setmanes semblen proporcionar un impacte màxim tant per als tutors i tutores, com per a l’alumnat tutoritzat. Es poden modificar les tutories entre iguals perquè segueixin aquesta estructura?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions