Tutoria entre iguals

Evidència

Tutoria entre iguals


0

Impacte


+ 5 mesos


Les tutories entre iguals inclouen una sèrie de metodologies en les quals l’estudiantat treballa per parelles o en grups reduïts per proporcionar-se suport pedagògic explícit, com ara:

 • Tutories amb alumnat de diverses edats, en les quals l’alumnat més major assumeix el paper de tutor o tutora i se l’emparella amb alumnat més jove.

 • Aprenentatge assistit per iguals, que és un plantejament estructurat per a matemàtiques i lectura amb sessions d’entre 25 i 35 minuts, dos o tres cops per setmana.

 • Tutories recíproques entre iguals, en les quals l’estudiantat alterna entre el rol de tutor i alumne tutoritzat.

La característica comuna és que l’alumnat assumeix la responsabilitat d’alguns aspectes de l’ensenyament i de l’avaluació del seu èxit.

Les tutories entre iguals impliquen que el tutor o tutora proporciona l’alumnat tutoritzat feedback sobre el seu rendiment i pot adoptar diferents formes, com ara reforçar l’aprenentatge o corregir equivocacions.

Impacte

S’han realitzat gran quantitat d’estudis sobre les tutories entre iguals i la majoria d’aquests mostren, de mitjana, uns efectes entre moderats i alts. Les revisions d’alta qualitat han analitzat l’impacte de les tutories entre iguals tant en primària com en secundària, i en diverses assignatures.

Malgrat que, en general, la base empírica de les tutories entre iguals és sistemàticament positiva, els estudis més recents sobre tutories entre iguals mostren efectes mitjans més baixos, que indiquen que supervisar la implementació i l’impacte de les tutories entre iguals és valuós. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Seguretat

En general, la introducció de metodologies de tutories entre iguals sembla tenir un impacte positiu en l’aprenentatge, amb un efecte positiu mitjà d’uns cinc mesos addicionals de progrés. Els estudis han identificat beneficis tant per als tutors com per a l’alumnat tutoritzat en un ampli rang de grups d’edat. Malgrat que tots els tipus d’alumnat semblen beneficiar-se de les tutories entre iguals, hi ha proves de que l’alumnat amb un rendiment més baix i amb necessitats educatives especials és el que més se’n beneficia.

Les tutories entre iguals semblen ser particularment eficaces quan l’estudiantat rep suport per garantir que la qualitat de les interaccions entre iguals és elevada: per exemple, preguntes per utilitzar en les sessions de tutoria, i formació i feedback per als tutors. En les tutories amb alumnat de diverses edats, alguns estudis han demostrat que una diferència de dos anys és beneficiosa i que els blocs intensius de tutories són més eficaços que els programes a més llarg termini.

Les tutories entre iguals semblen ser més eficaces quan el plantejament complementa o millora l’ensenyament habitual, en lloc de reemplaçar-lo, fet que indica que aquest tipus de tutories s’utilitza de forma més eficaç per consolidar l’aprenentatge i no per introduir nous materials.

Cost

Les despeses directes de realitzar tutories entre iguals als centres són molt baixes, ja que s’hi necessiten pocs materials addicionals. Es recomana el desenvolupament professional i el suport addicional al personal, en especial a les primeres etapes de la implantació d’un programa. En general, les despeses són molt baixes.

Què hauries de tenir en compte?

  Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Són les activitats suficientment exigents perquè l’alumnat tutoritzat es beneficiï del suport del tutor o tutora?

  2. Quin suport rebrà el tutor o tutora per garantir que la qualitat de la interacció entre iguals és alta?

  3. Formar el personal i els tutors i tutores és essencial per tenir èxit. Com es garantirà que hi ha temps suficient per formar tant el personal com els tutors i tutores, i per identificar i implementar millores a mesura que el programa avança?

  4. Com es garantirà que les tutories entre iguals s’utilitzen per repassar o consolidar la matèria, i no per introduir-ne de nova?

  5. Els blocs intensius d’entre quatre i deu setmanes semblen proporcionar un impacte màxim tant per als tutors i tutores, com per a l’alumnat tutoritzat. Es poden modificar les tutories entre iguals perquè segueixin aquesta estructura?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.