Professorat auxiliar

Evidència

Professorat auxiliar


0

Impacte


+ 1 mesos


El professorat auxiliar (també conegut com auxiliars de suport a l’aula) són adults que ajuden el professorat a l’aula. Les obligacions del professorat auxiliar varien àmpliament d’un centre a un altre, des de proporcionar suport administratiu i a l’aula, a proporcionar suport acadèmic dirigit a grups reduïts o alumnes en concret.

Impacte

Les evidències suggereixen que el professorat auxiliar pot tenir efectes positius en el rendiment acadèmic. No obstant això, l'impacte tendeix a variar molt entre els estudis en els quals el professorat auxiliar proporciona suport administratiu general o a l'aula, que en mitjana no mostren un benefici positiu, i aquells en els quals el professorat auxiliar treballa amb l'alumnat de manera individual o en grups reduïts, que en mitjana mostren beneficis positius moderats. A partir d'aquestes xifres s'obté el resultat global d'un mes addicional de progrés.

Les recerques que examinen l'impacte del professorat auxiliar que proporciona suport general a l'aula suggereixen que l'alumnat amb professorat auxiliar a l'aula no rendeix millor, en mitjana, que aquell que assisteix a una classe en la qual només és present el professorat titular. Aquests resultats mitjans cobreixen una sèrie d'efectes. En alguns casos, el professorat titular i auxiliar col·laboren eficaçment, provocant major rendiment. Altres vegades, l'alumnat, especialment aquell que té un rendiment baix o necessitats educatives especials, pot obtenir pitjors resultats en classes amb presència de professorat auxiliar.

En general, quan s'han registrat efectes negatius, és probable que sigui perquè el suport del professorat auxiliar hagi substituït l'activitat pedagògica del professorat titular en lloc de complementar-la. En la majoria dels exemples positius, és probable que tant el professorat titular com el professorat auxiliar hagi rebut suport i formació per a entendre com treballar eficaçment de manera conjunta, per exemple, dedicant temps a intercanviar impressions abans i després de les classes.
També s'ha documentat que el treball amb professorat auxiliar pot conduir a millores en l'actitud de l'alumnat, i també a efectes positius en termes de motivació i disminució d'estrès del professorat titular.

Les recerques que se centren en el professorat auxiliar que proporciona suport individual o en grups reduïts mostren majors beneficis positius, d'entre tres i cinc mesos addicionals de progrés de mitjana. Amb freqüència, el suport es basa en una metodologia molt determinada sobre la qual s'ha capacitat al professorat auxiliar. Encara que les comparacions amb el professorat qualificat suggereixen que el professorat auxiliar tendeix a no ser tan efectiu en termes de rendiment (aconseguint, en mitjana, al voltant de la meitat dels resultats), els estudis suggereixen que poden produir-se beneficis en totes les assignatures, tant en l'ensenyament primari com en la secundària.

Evidències a Espanya

​​​​​​​Aquesta estratègia d’intervenció s’ha formulat a Espanya a través de la figura del docent o professional de suport, lligada a programes d’atenció a la diversitat a l’aula i, específicament, a l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials.

Des d’aquest marc d’implementació, l’atenció dels estudis s’ha centrat a valorar si, tal com s’ha dissenyat i implementat el rol del professorat de suport, està contribuint de manera eficient a un enfocament inclusiu de l’aula.

En qualsevol cas, no es disposa d’evidències empíriques que mostrin l’impacte del professorat auxiliar. La major part dels estudis han consistit en l’anàlisi qualitativa (observacions d’aula, qüestionaris, entrevistes i grups de discussió de docents i alumnat) de la pràctica docent i de la percepció, tant del professorat com de l’alumnat (especialment d’educació secundària), amb relació al professorat de suport.

En aquesta línia, l’estudi de cas de Sanahuja et al. (2017) ha valorar el rol del professorat de suport a secundària a les Unitats de Suport a l’Educació Especial a Barcelona. Va concloure que el rol del professorat d’aquesta unitat a l’aula regular estava delimitat, independentment de si es treballa en grup o individualment. El treball es limitava a atendre l’alumnat d’aquest perfil principalment des de dos vessants: el control del seu comportament a l’aula i l’adquisició dels continguts i les habilitats de la vida diària. La col·laboració amb el docent de la matèria era limitada, tot i que aquest es responsabilitzava de dissenyar, implementar i avaluar el programa formatiu. S’assumia per part del professorat i l’alumnat que era l’especialista de suport qui podia i havia de tractar aquest perfil d’alumnat. De fet, era el docent de suport qui planificava, implementava i avaluava les activitats que feia l’alumnat procedent d’aquesta unitat específica.

Els últims anys, les propostes més innovadores per a l’aula estan evolucionant cap al concepte de docència compartida o codocència, que correlaciona l’atenció a la diversitat amb el foment del treball cooperatiu per abordar l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

El cost mitjà de contractar un professor auxiliar, incloent-hi els costos derivats del sou i despeses generals, s'estima en 17.000 €. Els costos totals s'han estimat com a alts.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. S’han identificat les activitats en les quals el professorat auxiliar pot ajudar en l’aprenentatge, en lloc de només en la gestió de tasques?

    2. S’ha proporcionat suport i formació al professorat i al professorat auxiliar per tal que aprenguin a treballar conjuntament de forma eficaç?

    3. Com es garantirà que el professorat no redueixi el suport o l’aportació a l’alumnat que compta amb professorat auxiliar?

    4. S’ha considerat com s’avaluarà l’impacte de l’ús que en fa del professorat auxiliar?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions