Classes individuals

Evidència

Classes individuals

Les classes individuals són impartides per professorat, professorat auxiliar o una altra persona adulta que ofereix l’alumnat suport intensiu individual.


0

+ 5

123

En què consisteix?

Les classes individuals poden tenir lloc fora de l’horari lectiu com a ensenyament addicional, per exemple, com a part d’un programa d’extensió del temps lectiu o d’una escola d’estiu, o com a substitutes d’altres lliçons.

Conclusions principals

 1. De mitjana, les classes individuals són molt eficaces en la millora dels resultats de l’alumnat. Les classes individuals poden ser una estratègia eficaç per proporcionar suport dirigit a l’alumnat amb un rendiment previ baix o amb dificultats en àrees concretes.

 2. És més probable que aquestes classes aconsegueixin efectes positius si complementen les classes habituals i hi estan relacionades directament.

 3. Impartir classes individuals pot resultar car, sobretot si les fa el professorat titular. Les metodologies en què s’imparteixen les classes amb professorat auxiliar o en grups reduïts en lloc de fer-ho de manera individual tenen, de mitjana, efectes positius menors, però poden ser una solució rendible per proporcionar suport dirigit.

 4. En el cas de les classes individuals impartides per professorat auxiliar, és probable que les intervencions siguin beneficioses especialment quan el professorat auxiliar té experiència, formació i suport, per exemple, si pot oferir una intervenció estructurada.

Quina eficàcia té?

Les evidències revelen que les classes individuals poden ser eficaces, amb un progrés aproximat de cinc mesos addicionals de mitjana.

 

Les sessions breus i regulars (uns 30 minuts, de tres a cinc vegades per setmana) durant un període determinat (fins a deu setmanes) semblen aconseguir més bons resultats. Les evidències també suggereixen que les classes haurien de ser un complement de les sessions habituals, però estar-hi relacionades directament, i que el professorat n’hauria de supervisar el desenvolupament per garantir que les sessions siguin beneficioses. Els estudis que comparen les classes individuals amb les classes en grups reduïts mostren resultats dispars. En alguns casos, les classes individuals han conduït a una millora més gran, mentre que, en altres, les classes en grups de dos o tres estudiants han tingut la mateixa eficàcia o fins i tot més gran. Aquesta discrepància de resultats pot suggerir que l’important no és la mida del grup, sinó el tipus o la qualitat de l’ensenyament que permet el treball en grups molt reduïts.

 

Els programes que inclouen professorat auxiliar o professorat voluntari poden aconseguir un impacte valuós, però solen ser menys eficaços que els que utilitzen docents amb experiència i formació específica. Quan les classes les fan persones voluntàries o professorat auxiliar, hi ha evidències que seria convenient que rebin formació i utilitzin un programa estructurat.

Més enllà de la mitjana

Els estudis fets en escoles de primària acostumen a mostrar un impacte més gran (+6 mesos) en comparació amb els fets a les escoles de secundària (+4 mesos).
Els efectes a l’àrea de matemàtiques semblen ser considerablement més baixos (+2 mesos) que a l’àrea de llengua (+6 mesos).
Les sessions breus i regulars (uns 30 minuts, de tres a cinc vegades per setmana) durant un període determinat (fins a deu setmanes) sembla que aconsegueixen els millors resultats.
Els estudis en què intervé la tecnologia digital mostren efectes, en general, semblants.
Els estudis s’han fet a set països de tot el món amb resultats semblants, en general.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Els estudis a Anglaterra han demostrat que els alumnes que reuneixen els requisits per rebre el servei de menjador escolar gratuït solen obtenir més beneficis de les classes individuals. És probable que l’alumnat amb un rendiment baix es beneficiï especialment d’aquestes intervencions.

 

Les metodologies de classes individuals poden ajudar els alumnes a aconseguir un progrés eficaç perquè presten un suport acadèmic dirigit i intensiu als alumnes amb un rendiment baix anterior o en risc de quedar-se enrere. La metodologia permet al professor o tutor centrar-se exclusivament en les necessitats de l’alumne i ensenyar continguts que s’adeqüin millor als coneixements de cada alumne. Les classes individuals ofereixen nivells d’interacció i feedback més grans en comparació amb l’ensenyament a tota l’aula, fet que pot ajudar l’alumnat a dedicar més temps al contingut nou o desconegut, a superar les barreres a l’aprenentatge i a millorar el seu progrés en el pla d’estudis.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

Les classes individuals són beneficioses perquè brinden suport addicional dirigit a les necessitats de l’alumne. Reduir la ràtio d’estudiants per professor permet una interacció més gran entre educadors i alumnes. A l’hora d’implementar les classes individuals, els centres educatius han d’analitzar com garantiran que aquests principis actius tinguin un impacte positiu. Alguns exemples són:

 • Identificar adequadament l’alumnat que necessita suport addicional.
 • Entendre les bretxes d’aprenentatge dels alumnes que reben classes individuals i aplicar aquest coneixement per seleccionar adequadament el contingut del pla d’estudis.
 • Garantir que el professorat està ben preparat per mantenir interaccions de qualitat amb l’alumnat, per exemple, oferint feedback ben estructurat.
 • Garantir que les classes s’adapten bé al contingut impartit a l’aula i deixen temps perquè el professor i el tutor comentin la classe.
 • Supervisar l’impacte de les classes en el progrés de l’alumnat i ajustar el contingut quan correspongui.

 

Les classes individuals les poden impartir professors titulars, professors auxiliars formats, mentors acadèmics o tutors. Les intervencions se solen dur a terme durant un període prolongat, sovint, durant diverses setmanes o un trimestre.

Cost

El cost mitjà de les classes individuals és moderat. Els costos per a les escoles es basen principalment en els costos de sous addicionals i recursos d’aprenentatge, la majoria dels quals són costos recurrents.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de les classes individuals es considera moderada. Es van identificar 123 estudis que compleixen els criteris d’inclusió del Toolkit. El tema va baixar dos graus en la solidesa de l’evidència perquè:

 • Un gran percentatge dels estudis no es va avaluar de manera independent.
 • Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, acostumen a tenir un impacte més gran, fet que pot influir en l’impacte general del tema.

 

Hi ha una gran variació per causes desconegudes entre els resultats inclosos en el tema. Totes les revisions mostren certa variació en els resultats, per la qual cosa és important analitzar més enllà de la mitjana. La variació per causes desconegudes (o heterogeneïtat) redueix la nostra certesa en els resultats, ja que no hem pogut provar en l’anàlisi com el context, la metodologia o l’enfocament influeixen en l’impacte.