Intervencions amb el professorat auxiliar

Evidència

Intervencions amb el professorat auxiliar

El professorat auxiliar (també conegut com auxiliars de suport a l’aula) són adults que ajuden el professorat a l’aula. Les obligacions del professorat auxiliar varien àmpliament d’un centre a un altre, des de proporcionar suport administratiu i a l’aula, a proporcionar suport acadèmic dirigit a grups reduïts o alumnes en concret.


0

+ 4

65

En què consisteix?

Les obligacions del professorat auxiliar varien àmpliament d’un centre a un altre, des de proporcionar suport administratiu i a l’aula, a proporcionar suport acadèmic dirigit a grups reduïts o alumnes en concret.

Conclusions principals

 1. L’ús de professorat auxiliar pot aportar grans efectes positius en el rendiment acadèmic dels alumnes, però la manera de distribuir-los és primordial.
 2. L’impacte mitjà, que és elevat, oculta una gran variació entre les diferents distribucions del professorat auxiliar. La distribució selectiva, en la qual el professorat auxiliar rep formació per dur a terme una intervenció en grups reduïts o de manera individual, té un efecte més gran, mentre que la distribució del professorat auxiliar en els entorns de l’aula diaris no ha demostrat tenir un efecte positiu en els resultats de l’alumnat.
 3. L’accés a un ensenyament de qualitat és l’instrument més important que tenen els centres educatius per millorar els resultats del seu alumnat. És especialment important garantir que, quan els alumnes reben ajuda d’un professor auxiliar, això complementa l’ensenyament però no redueix la quantitat d’interaccions de qualitat que tenen amb el professor de la seva classe, tant dins com fora de l’aula.
 4. Invertir en el desenvolupament professional del professorat auxiliar per oferir intervencions estructurades pot ser un enfocament rendible per millorar els resultats de l’alumnat, a causa de la gran diferència en l’eficàcia que s’observa entre diferents distribucions del professorat auxiliar.

Quina eficàcia té?

L’impacte mitjà de la distribució del professorat auxiliar és de quatre mesos addicionals de progrés al llarg d’un any acadèmic. Però els efectes solen variar molt entre els estudis en què el professorat auxiliar s’ha distribuït en els entorns de l’aula diaris, que no acostumen a mostrar un benefici positiu, i aquells en què el professorat auxiliar fa intervencions adreçades a alumnes individuals o grups reduïts, la qual cosa, de mitjana, mostra beneficis positius moderats. A partir d’aquestes xifres s’obté el resultat global de quatre mesos addicionals de progrés.

 

Les investigacions que examinen l’impacte de la distribució del professorat auxiliar en els entorns de l’aula diaris suggereixen que l’alumnat amb professorat auxiliar a l’aula no rendeix millor, de mitjana, que el que assisteix a una classe en què només hi ha present el professor titular. Aquesta mitjana de resultats cobreixen un seguit d’efectes. En alguns casos, el professorat titular i l’auxiliar col·laboren eficaçment i generen un rendiment més elevat. Altres vegades, l’alumnat, especialment el que té un rendiment baix o necessitats educatives especials, pot obtenir pitjors resultats en classes amb presència de professorat auxiliar.

 

En general, quan s’han registrat efectes negatius, és probable que sigui perquè el suport del professorat auxiliar ha substituït l’activitat pedagògica del professorat titular en lloc de complementar-la. En la majoria dels exemples positius, és probable que tant el professorat titular com l’auxiliar hagin rebut suport i formació per entendre com es treballa eficaçment de manera conjunta, per exemple, dedicant temps a intercanviar impressions abans i després de les classes.

 

Les investigacions que se centren en el professorat auxiliar que proporciona suport individual o en grups reduïts mostren més beneficis positius, d’entre quatre i sis mesos addicionals de progrés de mitjana. Amb freqüència, les intervencions es basen en una metodologia molt determinada sobre la qual s’ha capacitat el professorat auxiliar.

 

El treball amb professorat auxiliar també té beneficis positius en la càrrega de feina i la disminució de l’estrès del professorat titular.
A Anglaterra s’han identificat efectes positius en estudis en els quals el professorat auxiliar proporciona intervencions estructurades de qualitat en sessions breus, durant un període de temps limitat i que vinculen l’aprenentatge a l’ensenyament de l’aula, com ara:

 • Abracadabra (ABRA)
 • Catch Up Literacy
 • Catch Up Numeracy
 • Nuffield Early Language Intervention (NELI)
 • REACH
 • Switch-on Reading
 • Talk for Literacy

 

També hi ha evidències que el treball amb professorat auxiliar pot conduir a millores en l’actitud de l’alumnat i també a efectes positius en termes de motivació, càrrega de feina i disminució de l’estrès del professorat titular.
 

Més enllà de la mitjana

La majoria dels estudis han consistit en intervencions dirigides fetes en escoles de primària, on l’impacte sol ser una mica més gran (+5 mesos) que en els alumnes de secundària (+4 mesos).
La majoria de les evidències es refereixen a la lectura i altres aspectes de l’alfabetització. L’impacte és més baix en matemàtiques a les escoles de primària (+3 mesos).
La majoria de les metodologies eficaces impliquen intervencions en grups reduïts o de manera individual. L’impacte en grups reduïts acostuma a ser una mica inferior (+3 mesos), però aquesta dada s’ha de compensar amb el nombre més gran d’alumnes que es beneficien de la intervenció.
Les sessions breus d’uns 30 minuts, diverses vegades a la setmana, són les més eficaces.
Les metodologies que impliquen tecnologia digital també poden ser eficaces amb el suport del professorat auxiliar.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Les escoles han d’analitzar detingudament com s’aprofita el professorat auxiliar per donar suport a l’alumnat d’entorns desafavorits. Hi ha evidències que indiquen que quan s’activa un professor auxiliar per ajudar alumnes específics de manera rutinària a l’aula, el professor titular pot interactuar menys amb aquests alumnes, i això vol dir que els que necessiten supervisió i ajuda addicionals del professor podrien no rebre-les. Per tant, caldria prestar més atenció a com respon el professorat titular a la distribució de professors auxiliars i a qui donen suport, sobretot, a alumnes desafavorits o amb un rendiment anterior baix.

 

No obstant això, es poden dirigir intervencions amb professorat auxiliar ben documentades a alumnes que necessiten suport addicional. Podrien ajudar alumnes amb un rendiment previ baix a superar les barreres a l’aprenentatge i posar-se al dia amb els alumnes que han tingut un rendiment previ superior.

 

Els centres educatius han de supervisar detingudament les intervencions amb professorat auxiliar per garantir-ne una implementació correcta, perquè els alumnes obtinguin els enormes beneficis de les intervencions estructurades i no l’impacte limitat de la distribució general.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

Les intervencions amb professorat auxiliar tenen un impacte perquè proporcionen un suport addicional que es dirigeix a les necessitats dels alumnes. A fi d’aconseguir l’efecte desitjat, els centres educatius es podrien plantejar:

 • Una avaluació detallada de les necessitats de l’alumnat perquè el suport que rep del professorat auxiliar estigui ben orientat.
 • Formar el professorat auxiliar perquè les interaccions siguin de qualitat, per exemple, mitjançant l’ús de programes dirigits ben documentats.
 • Garantir que les intervencions estiguin ben relacionades amb el contingut de classe i no redueixen les interaccions de qualitat amb el professorat titular.

 

És probable que una comunicació de qualitat entre el professorat auxiliar i el professorat titular afavoreixi la bona implementació de les intervencions del professorat auxiliar. A la revisió no es van incloure els estudis en què el professorat auxiliar es va assignar com a suport SEND (necessitats educatives especials i discapacitat, per les sigles en anglès) per a un alumne en concret en el marc d’un pla SEND.

 

Les intervencions amb professorat auxiliar se solen fer durant períodes a mitjà o llarg termini quan s’adopta una metodologia o intervenció dirigida, o durant tot el curs acadèmic quan s’utilitza com una implementació més general.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de les intervencions amb professorat auxiliar es considera moderada. S’han identificat 65 estudis.

 

En general, el tema va perdre un grau en la solidesa de l’evidència perquè un gran percentatge dels estudis no es van avaluar de manera independent. Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, acostumen a tenir un impacte més gran, cosa que pot influir en l’impacte general.