Classes en grups reduïts

Evidència

Classes en grups reduïts

Les classes en grups reduïts es defineixen com una metodologia per la qual un professor o educador professional treballa amb un grup d’entre dos i cinc alumnes.


0

+ 4

62

En què consisteix?

Les classes en grups reduïts permeten el professorat centrar-se en exclusiva en un nombre reduït d’alumnes, normalment en aules o espais de treball independents. 

 

Les classes intensives en grups reduïts normalment es reben per donar suport a alumnes amb un baix rendiment o que s’hi queden enrere, però també es poden utilitzar com una estratègia més general per garantir el progrés eficaç o ensenyar temes o habilitats exigents. 

Conclusions principals

  1. Les classes en grups reduïts tenen un impacte mitjà de quatre mesos addicionals de progrés durant un curs acadèmic.
  2. Les classes en grups reduïts tendeixen a ser més eficaces si s’adrecen a les necessitats específiques de l’alumnat. Es pot fer una avaluació diagnòstica per determinar la millor manera d’abordar el suport.
  3. Tant les classes individuals com en grups reduïts són estratègies pedagògiques eficaces, però la rendibilitat de les classes en grups reduïts indica que potser convé fer més ús d’aquesta metodologia.
  4. La formació al personal docent que presta suport als grups reduïts tendeix a augmentar l’eficàcia.
  5. El suport addicional en grups reduïts es pot adreçar de manera eficaç als alumnes d’entorns desafavorits i s’ha de considerar com a part d’una estratègia de qualitat per a l’alumnat del centre educatiu.

Quina eficàcia té?

L’impacte mitjà de les classes en grups reduïts és de quatre mesos addicionals de progrés durant un curs acadèmic. 

 

Les evidències indiquen que les classes en grups reduïts són eficaces i, com a norma general, com més petit és el grup, millor. Alguns estudis suggereixen que aquest impacte s’explica per la quantitat més gran de feedback que reben del professorat, una participació més constant en grups més reduïts o tasques que estan més adaptades a les necessitats de l’alumnat. Quan la mida del grup sobrepassa els sis o set estudiants, s’observa una reducció considerable de l’eficàcia.

 

Malgrat la regla «com menys, millor», les evidències mostren certes diferències en l’impacte. Per exemple, a l’àrea de la lectura, l’ensenyament en grups reduïts pot ser, de vegades, més eficaç que les classes individuals o en parelles. Pot ser que, en aquests casos, la pràctica de la lectura es pugui organitzar de manera eficaç perquè tot l’alumnat continuï participant plenament quan li toca llegir a cada persona, com en la lectura guiada.

 

Les diferències que s’observen en els resultats suggereixen dues idees. En primer lloc, la qualitat de l’ensenyament en grups reduïts pot ser tan important o fins i tot més que la mida del grup (hi ha evidències dels beneficis del desenvolupament professional del personal en els resultats de l’alumnat). En segon lloc, és important avaluar l’eficàcia de diferents modalitats, ja que el contingut específic que s’imparteix i la composició dels grups poden influir en els resultats.

 

Tenint en compte la incertesa i el cost menor, provar les classes en grups reduïts pot suposar una opció sensata abans de plantejar-se les classes individuals.
 

Més enllà de la mitjana

L’impacte sol ser més gran a les escoles de primària (+4 mesos) que a les de secundària, que tenen menys estudis en general i un impacte més baix (+2 mesos).
La majoria dels estudis sobre classes en grups reduïts s’han fet en l’àrea de la lectura, i s’observa de mitjana un impacte més gran (+4 mesos). Els estudis en l’àrea de matemàtiques mostren un impacte positiu lleugerament inferior (+3 mesos).
L’impacte més gran l’observem en les sessions freqüents, de tres vegades a la setmana aproximadament, amb una durada màxima d’una hora i durant unes 10 setmanes.
L’alumnat amb un rendiment baix es beneficia especialment de les classes en grups reduïts.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Els estudis a Anglaterra han demostrat que els alumnes que reuneixen els requisits per rebre el servei de menjador escolar gratuït s’acostumen a beneficiar més de les classes en grups reduïts.

 

Les metodologies de classes en grups reduïts poden ajudar els alumnes a aconseguir un progrés eficaç perquè es presta un suport acadèmic dirigit i intensiu als alumnes que hagin tingut un rendiment baix o que estiguin en risc de quedar-se enrere. La metodologia permet al professor centrar-se en les necessitats d’un nombre reduït d’estudiants i ensenyar continguts que s’adeqüin millor als coneixements de l’alumnat. Les classes en grups reduïts permeten més nivells d’interacció i feedback en comparació amb l’ensenyament a tota l’aula, fet que pot ajudar l’alumnat a superar les barreres a l’aprenentatge i augmentar el seu accés al currículum.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

Les classes en grups reduïts són beneficioses perquè brinden suport addicional adreçat a les necessitats de l’alumnat. La reducció que suposa en la ràtio d’alumnes per professor en comparació amb una aula estàndard també permet una interacció més propera entre educadors i alumnes. A l’hora d’implementar les classes en grups reduïts, els centres educatius han d’analitzar com garantiran que aquests principis actius tinguin un impacte positiu. Per exemple, es poden tenir en compte els punts següents:

  • Identificar adequadament l’alumnat que necessita suport addicional.
  • Entendre les disparitats d’aprenentatge dels alumnes que reben classes en grups reduïts i aplicar aquests coneixements per seleccionar adequadament el contingut del currículum.
  • Garantir que el professorat està ben preparat per mantenir interaccions de qualitat amb l’alumnat, per exemple, oferint feedback ben estructurat.
  • Garantir que les classes en grups reduïts s’adapten bé al contingut impartit a l’aula.

 

Les classes en grups reduïts les poden impartir professors titulars, professors auxiliars formats, mentors acadèmics o tutors. Les intervencions se solen dur a terme durant un període extens, sovint, durant diverses setmanes o trimestres, a un grup reduït d’entre dos i cinc alumnes.

Cost

El cost mitjà de classes de grups reduïts és baix. Els costos per a l'escola es basen sobre tot en costos salarials addicionals i recursos d'aprenentatge, la majoria dels quals són costos recurrents.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de les classes en grups reduïts es considera moderada. Es van identificar 62 estudis que compleixen els criteris d’inclusió del Toolkit. El tema va perdre un grau en la solidesa de l’evidència perquè un gran percentatge dels estudis no es va avaluar de manera independent:

  • Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, solen tenir un impacte més gran, fet que pot influir en l’impacte general del tema.

 

Com ocorre amb qualsevol revisió d’evidències, el Toolkit resumeix l’impacte mitjà de les intervencions quan s’investiguen en estudis acadèmics. És important considerar quin és el teu context i aplicar el teu criteri professional a l’hora d’implementar una intervenció al teu entorn educatiu.