Aprenentatge per al domini

Evidència

Aprenentatge per al domini


0

Impacte


+ 5 mesos


En l’ensenyament tradicional, el temps invertit en un tema és constant, de manera que el “domini” de l’alumnat sobre el contingut del pla d'estudis varia. L’aprenentatge per al domini manté els resultats de l’aprenentatge constants, però varia el temps que l’alumnat necessita per arribar a ser capaç i competent en aquests objectius.

L’aprenentatge per al domini divideix la matèria i el contingut d’aprenentatge en unitats amb objectius clarament especificats, que es persegueixen fins que s’assoleixen. L’alumnat treballa en cada bloc de contingut seguint una sèrie de passos seqüencials i ha de demostrar un nivell elevat d’èxit a les proves, normalment al voltant del 80 %, abans de poder passar a la següent unitat. Aquells que no assoleixin el nivell requerit reben classes addicionals, suport de la resta d’alumnat, debats en grups reduïts o deures perquè puguin assolir el nivell esperat.

Impacte

La base empírica és de seguretat moderada. Hi ha una gran quantitat d’investigacions sobre l’impacte de l’aprenentatge per al domini, malgrat que moltes d’aquestes estan antiquades i els resultats no són coherents. A més, la majoria de metaanàlisis que estudien l’aprenentatge per al domini utilitzen tècniques estadístiques més antigues que potser són menys precises.

Malgrat aquestes potencials limitacions, la mida de l’efecte mig és coherent amb un estudi més recent portat a terme als EE.UU., que va demostrar que els plantejaments de l’aprenentatge per al domini poden augmentar l’aprenentatge de matemàtiques en sis mesos o més en alumnes d’entre 13 i 14 anys.

Seguretat

Hi ha una sèrie de metaanàlisis que indiquen que, de mitjana, els plantejaments de l’aprenentatge per al domini són eficaços i condueixen a un progrés addicional de cinc mesos.

Els efectes de l’aprenentatge per al domini tendeixen a agrupar-se en dos punts; dos de les metaanàlisis mostren un impacte baix o nul, mentre que la resta mostra un impacte de fins a sis mesos de progrés addicional. Aquesta variació demostra que aconseguir que l’aprenentatge per al domini funcioni de forma eficaç és tot un repte.

L’aprenentatge per al domini sembla ser particularment eficaç quan l’alumnat treballa en grups o equips i assumeix la responsabilitat d’ajudar en el progrés de la resta (veure també aprenentatge col·laboratiu i tutories entre iguals). També sembla ser important que es fixi un nivell alt per assolir el “domini” (normalment entre el 80 % i el 90 % de la prova pertinent). Per contra, el plantejament sembla ser molt menys eficaç quan l’alumnat treballa al seu propi ritme (veure també ensenyament individualitzat).

L’aprenentatge per al domini també pot ser més eficaç si s’utilitza com a estratègia docent ocasional o addicional: hi ha programes amb una durada de menys de 12 setmanes que tendeixen a mostrar un impacte més elevat que els programes més llargs. Els centres educatius poden considerar la possibilitat d’utilitzar l’aprenentatge per al domini per a temes o conceptes particularment reptadors, en lloc de fer-ho per a totes les lliçons.

L’aprenentatge per al domini sembla ser una estratègia prometedora per reduir la bretxa que hi ha en el rendiment escolar. L’alumnat amb un rendiment baix pot guanyar un o dos mesos més de progrés addicional amb aquesta estratègia que els alumnes amb un rendiment més elevat. Cal que el professorat planifiqui amb cura com gestionar el temps de l’estudiantat que progressa més ràpidament.

Cost

Es necessiten pocs recursos addicionals per introduir l’aprenentatge per al domini. Es recomana el desenvolupament professional i el suport addicional al personal, en especial a les primeres etapes de la implantació d’un programa. Les despeses estimades per estudiant són extremadament baixes, de manera que les despeses generals seran molt baixes.

És probable que aquell alumnat que aprengui més lentament sobre un tema necessiti suport individual i classes addicionals en grups reduïts. Molts centres proporcionaran aquest suport mitjançant personal existent i recursos sense incórrer en despeses addicionals. Malgrat tot, els responsables dels centres han de ser conscients del temps extra que això suposarà per al personal i han de pensar detingudament de quines activitats es podria prescindir per poder proporcionar aquest suport addicional.

Què hauries de tenir en compte?

  Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Implementar l’aprenentatge per al domini no és senzill. Com plantejarà els canvis i avaluarà si el plantejament té èxit en el seu context?

  2. Cal exigir un nivell alt d’èxit abans que l’alumnat passi als nous continguts; com supervisarà i comunicarà el seu progrés?

  3. Com proporcionarà oportunitats a l’alumnat perquè assumeixi la responsabilitat d’ajudar-se de manera recíproca amb el domini dels continguts?

  4. L’aprenentatge per al domini sembla ser eficaç com a estratègia docent addicional. Com decidirà quins temes i conceptes són apropiats per al plantejament de l’aprenentatge per al domini?

  5. Com proporcionarà ajuda addicional a l’estudiantat a qui costi més assolir el nivell requerit de coneixements de cada unitat?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.