Mètode fonètic

Evidència

Mètode fonètic


0

Impacte


+ 4 mesos


El mètode fonètic és una metodologia d’ensenyament de la lectura i d’alguns aspectes de l’escriptura, mitjançant el desenvolupament de la consciència fonètica de l’estudiantat, i implica l’habilitat d’escoltar, identificar i utilitzar fonemes o patrons de so. L’objectiu és ensenyar l’alumnat de forma sistemàtica la relació entre aquests sons i els patrons ortogràfics escrits, o grafemes, que els representen.

El mètode fonètic emfatitza les habilitats de descodificar les paraules noves llegint-les fonèticament, i combinant o “unint” els patrons ortogràfics del so.

Impacte

S'ha demostrat sistemàticament que el mètode fonètic és eficaç per a ajudar a l'alumnat més jove al fet que domini els fonaments de la lectura, amb un impacte mitjà de quatre mesos addicionals de progrés. Les recerques suggereixen que el mètode fonètic és especialment beneficiós per a l'alumnat més jove (entre 4 i 7 anys) que comença a llegir. Utilitzar el mètode fonètic és més eficaç, en general, que altres estratègies per a la pràctica primerenca de la lectura (com el mètode alfabètic o global), encara que cal destacar que les tècniques eficaces d'aquest mètode normalment s'incrusten en un entorn ampli d'alfabetització i són només una part perquè l'estratègia d'alfabetització sigui reeixida.

Per a l'alumnat de més edat al qual encara li costa desenvolupar la seva capacitat lectora, els enfocaments centrats en la fonètica poden resultar menys eficaces que altres metodologies, com les estratègies de comprensió lectora i la metacognició i autoregulació. La diferència pot indicar que l'alumnat major de 10 anys que no hagi aconseguit anteriorment dominar aquesta destresa mitjançant metodologies fonètiques requereix un enfocament diferent, o que té altres dificultats relacionades amb el vocabulari i la comprensió que la fonètica no aborda.

El professorat qualificat sol aconseguir millors resultats quan utilitza aquest mètode (fins a dues vegades més eficàcia que un altre personal docent), la qual cosa indica que l'experiència pedagògica és un component clau de l'èxit de l'ensenyament de la lectura a edats primerenques.

Evidències a Espanya

​​​​​​​Es van trobar estudis i tesis amb base experimental i aplicació d’instruments estandarditzats per provar l’eficàcia de diferents processos del mètode fonètic per a la competència lectora.

Una d’aquestes investigacions és la d’Aguilar et al. (2010). Els resultats van mostrar que la consciència fonològica i la velocitat d’anomenar contribueixen de manera diferent a la descodificació lectora. En la lectura de paraules, l’eficiència en l’anomenat de colors, dígits i lletres van retre compte de més variància; es va trobar que la variable consciència fonològica contribueix poc a la lectura de paraules, i és més important la velocitat d’anomenar, sobretot dígits i lletres. Els resultats van indicar que és la velocitat d’anomenar colors la que presenta més bones correlacions amb les diferents mesures de lectura.

D’altra banda, la tesi de Fernández Álvarez (2016), centrada en l’eficàcia d’un programa de lectura per a alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA), va observar un augment progressiu de les puntuacions de les tasques que incloïa el programa (associació, codificació, ratllat de paraules, formació de paraules) i dels processos cognitius necessaris per a la seva realització (atenció, codificació, planificació i valoració). Aquests resultats semblen apuntar cap a nous sistemes d’ensenyament-aprenentatge de la lectura en alumnat amb dificultats per llegir fent servir mètodes convencionals.

González et al. (2017) van analitzar els efectes que dos predictors, “consciència fonològica” i “velocitat de denominació”, tenen sobre l’aprenentatge de la lectura. Es va observar que el grup experimental, que va rebre instrucció explícita, va tenir més bons resultats a les proves de consciència fonològica (activitats de rima, identificació de síl·labes, identificació de fonemes, addició de síl·labes, addició de fonemes, omissió de síl·labes i omissió de fonemes) i en denominació ràpida. També va obtenir més bones puntuacions en tasques de lectura als tres primers cursos de primària.

Podem trobar a Espanya diversos estudis que es remunten al 2003 que van identificar avantatges del mètode fonètic sobre altres mètodes per a l’aprenentatge de la lectura. No obstant això, les mostres limitades dels estudis, el fet que els resultats sobre el mètode fonètic siguin diversos i que faltin més estudis comparatius sobre l’eficàcia d’altres mètodes condueix a la necessitat de fer més investigació.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Els costos totals s'han estimat com a molt baixos. Els costos associats a l'ensenyament mitjançant el mètode fonètic recauen en la necessitat de recursos específics i formació professional. Les proves suggereixen que l'eficàcia del mètode fonètic està relacionada amb l'estadi de desenvolupament de lectura de l'estudiant, de manera que també és important que el professorat es pugui desenvolupar professionalment en l'avaluació eficaç, a més de fer-ho en l'ús de tècniques i materials específics del mètode fonètic.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. El mètode fonètic pot ser un component important en el desenvolupament de les habilitats en les primeres etapes de la lectura, en especial per a l’alumnat procedent d’entorns desafavorits. No obstant això, també és important que l’alumnat aconsegueixi progressar en tots els aspectes de la lectura, com el desenvolupament del vocabulari, la comprensió i el lletreig, que haurien d’ensenyar-se per separat i de forma explícita.

    2. L’ensenyament del mètode fonètic hauria de ser explícit i sistemàtic per ajudar l’alumnat a fer connexions entre els patrons de so que escolten en les paraules i la manera d’escriure aquestes.

    3. L’ensenyament del mètode fonètic hauria d’adaptar-se al nivell actual de capacitats de l’estudiantat en termes de consciència fonètica i de coneixements dels sons i els patrons de les lletres (grafemes).

    4. El mètode fonètic millora la precisió de la lectura, però no la comprensió. Com s’ha plantejat desenvolupar altres destreses d’alfabetització més àmplies, com ara la comprensió?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions