Metacognició i autorregulació

Evidència

Metacognició i autorregulació


5

Impacte


+ 7 mesos


Objetivos de la evidencia

 

Les metodologies de metacognició i autorregulació tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a pensar sobre el propi aprenentatge de forma més explícita, sovint amb estratègies específiques per planificar, supervisar i avaluar el seu aprenentatge. Les intervencions solen estar dissenyades per oferir l’alumnat una sèrie d’estratègies d’entre les quals elegir seleccionar l’estratègia que més s’adapti a una tasca d’aprenentatge determinada.

 

L’aprenentatge autorregulat pot dividir-se en tres components essencials:

 

Cognició: el procés mental del saber, la comprensió i l’aprenentatge.

Metacognició: sovint definit com “aprendre a aprendre”.

⚬ Motivació: voluntat de comprendre les nostres habilitats metacognitives i cognitives.

Impacte

 

Les metodologies sobre metacognició i autoregulació tenen sempre grans efectes i permeten que l'alumnat aconsegueixi un progrés de set mesos addicionals de mitjana. Aquestes estratègies solen ser més eficaces quan s'imparteixen en grups col·laboratius, de manera que l'alumnat es pot ajudar mútuament i pot expressar les seves idees a través del diàleg.

 

Els possibles efectes d'aquestes metodologies són molts, però poden ser difícils d'aconseguir en la pràctica, ja que requereixen que l'alumnat assumeixi una major responsabilitat en l'aprenentatge i entengui el que se li exigeix per a obtenir bons resultats acadèmics. Les evidències indiquen que ensenyar aquestes estratègies pot resultar especialment eficaç per a estudiants de major edat i amb baix rendiment acadèmic.

 

 

Evidències a Espanya

 

A Espanya hi ha hagut diferents estudis amb resultats diversos sobre metacognició i autoregulació, tot i que amb mostres experimentals limitades. Hi ha algunes evidències que aquestes estratègies afavoreixen la disciplina, el mètode i creen hàbits d’estudi desenvolupant bones pràctiques acadèmiques. A més, l’estudiant es veu involucrat en el seu propi aprenentatge i li permet autoavaluar-se.

Estudis como el de Sáiz-Manzanares i Pérez (2016) revelen l’eficàcia d’intervencions per desenvolupar aquestes estratègies entre els estudiants. Els resultats de la investigació van indicar un increment en l’ús de les estratègies metacognitives d’autoconeixement i planificació en l’alumnat d’educació secundària, després d’un entrenament en metacognició autoregulada aplicat a la resolució de problemes matemàtics. Algunes evidències demostren que també és eficaç quan es comença en edats precoces (Sáiz i Román, 2011), perquè ajuden al desenvolupament de l’autoregulació i l’autoavaluació.

 

Hi ha certa evidència que mostra que les estratègies de metacognició i aprenentatge autoregulat estan relacionades amb la millora de comprensió dels estudiants en matèries que requereixen un nivell alt d’abstracció, com la física i les matemàtiques. És el cas de l’estudi de Fernández, García i González (2013), en què els resultats van mostrar que l’alumnat amb més coneixement d’aquestes estratègies tenen un rendiment més bo (específicament en matemàtiques) i que la fase de planificació els diferencia de manera estadísticament significativa.

 

D’altra banda, Barría, Rodríguez i Salmerón-Vílchez (2017) van concloure a la seva investigació que són les estratègies de tipus motivacional (emocional/afectives: autoeficàcia, metes, valor assignat, interès personal) les que fa servir més l’alumnat. Si bé s’ha comprovat que l’alumnat que utilitza estratègies d’autoregulació aconsegueix resultats d’aprenentatge més bons, cal indicar que no totes les estratègies són igual d’eficaces, ni s’incorporen alhora. A més, és possible que per als estudiants que destaquen acadèmicament es degui a la seva pròpia disciplina i interès, fet que els porta a obtenir bons resultats en les avaluacions de metacognició i autoregulació, i per això cal aprofundir en el tema.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

 

Els costos total s'han estimat com a molt baixos. Molts estudis parlen dels efectes beneficiosos del desenvolupament professional del professorat i de l'ús d'una fórmula basada en la investigació amb què els docents avaluen activament mètodes i estratègies mentre aprenen a fer-los servir a les seves classes. S'estima que la majoria dels projectes costen menys de 70 € per estudiant, incloent-hi el desenvolupament professional necessari del professorat.

Què hauries de tenir en compte?

   

  1. Quines estratègies explícites pot ensenyar a l’alumnat per ajudar-lo a planificar, supervisar i avaluar aspectes concrets del seu aprenentatge?

   

  2. Com pot donar oportunitats per utilitzar aquestes estratègies amb suport i, després, de forma independent?

   

  3. Com pot garantir que estableix un nivell adequat de dificultat per desenvolupar l’autorregulació i la metacognició de l’alumnat en relació amb tasques d’aprenentatge específiques?

   

  4. A l’aula, com pot fomentar i desenvolupar una comunicació metacognitiva relacionada amb els objectius de la lliçó?

   

  5. Quin desenvolupament professional necessita per desenvolupar el seu coneixement i enteniment d’aquestes metodologies? Ha considerat intervencions de desenvolupament professional que hagin demostrat tenir impacte en altres centres?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
5.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 2 valoracions