Classes en grups reduïts

Evidència

Classes en grups reduïts


0

Impacte


+ 4 mesos


Les classes en grups reduïts es defineixen com una metodologia per la qual un professor o educador professional treballa amb un grup d’entre dos i cinc alumnes. Aquesta distribució permet el professorat centrar-se en exclusiva en un nombre reduït d’alumnes, normalment en aules o espais de treball independents.

Les classes intensives en grups reduïts normalment es reben per donar suport a alumnes amb un baix rendiment o que s’hi queden enrere, però també es poden utilitzar com una estratègia més general per garantir el progrés eficaç o ensenyar temes o habilitats exigents.

Impacte

Les evidències es refereixen principalment a l’alumnat amb un rendiment més baix que reben suport addicional per posar-se al dia respecte de la resta. S’han realitzat més estudis sobre les classes per parelles que sobre altres tipus de classes en grups reduïts, de manera que les evidències sobre l’ensenyament en grups reduïts de diferents mides i nivells d’intensitat no són concloents i procedeixen principalment d’estudis individuals.

Hi ha molt pocs estudis en els quals la mida del grup hagi variat de forma sistemàtica per analitzar els efectes més enllà d’un a dos i d’un a tres, de manera que seria útil realitzar més investigacions en aquesta àrea. En general, les evidències són limitades.

Seguretat

En general, les evidències mostren que les classes en grups reduïts són eficaces i, com a regla general, com més reduïts siguin els grups, millor. Les classes en grups de dos tenen un impacte lleugerament major que en grups de tres, però lleugerament menor que les individuals. Alguns estudis indiquen que un major feedback per part del professorat, la participació més sistemàtica en grups reduïts o un treball que s’ajusti millor a les necessitats de l’alumnat expliquen aquest impacte. Quan la mida del grup supera les sis o set persones, hi ha una notable reducció de l’eficàcia.

No obstant això, malgrat que aquest patró és àmpliament sistemàtic, hi ha certes variabilitats en l’impacte dintre de l’evidència existent. Per exemple, en lectura, l’aprenentatge en grups reduïts de vegades pot ser més eficaç que l’individual o per parelles. Això pot ser perquè en aquests casos la pràctica de la lectura es pot organitzar de manera eficient, de forma que l’alumnat participa per torns, com en la lectura guiada.

La variabilitat de les conclusions indica dues coses. En primer lloc, que la qualitat de l’ensenyament en grups reduïts pot ser igual o més important que la mida exacta del grup (hi ha evidències dels beneficis del desenvolupament dels professionals en els resultats de l’alumnat). En segon lloc, és important avaluar l’eficàcia de les diferents distribucions, ja que la matèria específica que s’ensenya i la composició dels grups poden tenir repercussions sobre els resultats.

Tenint en compte la incertesa i el baix cost, les classes en grups reduïts poden ser una metodologia sensata per posar a prova abans de considerar les classes individuals.

Cost

En general, les despeses es consideren moderades. Les despeses disminueixen a mesura que la mida del grup augmenta, ja que la majoria d’aquestes es destinen al temps del personal.

Calcular les despeses de les classes per parelles és aproximat, ja que els càlculs es basen en dos alumnes que reben 30 minuts de classe cinc cops per setmana durant 12 setmanes, més qualsevol altre recurs o despesa d’equipament. Les classes d’entre una i tres persones segueixen sent més econòmiques.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. Les classes en grups reduïts tenen més probabilitats de ser eficaces si se centren en les necessitats específiques de l’alumnat. Com s’avaluen correctament les necessitats de l’alumnat abans d’adoptar una nova metodologia?

    2. Tant les classes individuals com en grups reduïts són intervencions eficaces. No obstant això, la rendibilitat d’un a dos i d’un a tres indica que utilitzar aquestes metodologies en major mesura pot pagar la pena. S’ha considerat provar primer metodologies d’un a dos o d’un a tres?

    3. La formació i el suport és més probable que augmentin l’eficàcia de les classes en grups reduïts. Les persones que imparteixen les classes en grups reduïts s’han format en el programa que estan utilitzant?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.