ABANS DE COMENÇAR RECORDA...

 

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa Joves Emprenedors?

#1

Desenvolupar aptituds i habilitats bàsiques de la persona emprenedora: ser flexible, innovador, capaç d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo.

#2

 

Aprendre habilitats socials i d'acció: obertura de ment, creativitat, presa de riscos, establiment d'objectius, iniciativa pròpia i cultura de la sostenibilitat.

#3

Saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient.

 

En quines competències incideix el Programa Joves Emprenedors?

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

+

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació, intervindre o resoldre, i saber triar, planificar, i gestionar els coneixements, habilitats i actituds necessaris amb criteri propi i amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. L'adquisició d'aquesta competència és determinant en la formació de futurs ciutadans emprenedors, contribuint així a la cultura de l'emprenedoria.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica, tant d'educació infantil com d'educació primària, disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents.

Intensitat alta

15 sessions

Intensitat mitja

15 sessions

Intensitat baixa

6 sessions

Aquest itinerari està pensat per a treballar exhaustivament la competència emprenedora a partir de la realització completa del projecte i de noves activitats incorporades amb materials complementaris.

L'itinerari mitjà garanteix un treball sistemàtic de les diferents parts del projecte, possibilitant la recerca i el treball entre iguals a l'aula.

Aquest itinerari es limita a una visió per bloc, deixant el treball pràctic per a fora de l'aula, o bé centrant-se en els aspectes bàsics de cada fase del mètode de projectes.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa Joves Emprenedors, proposa treballar amb una metodologia participativa i cooperativa, basada en l'aprenentatge basat en projectes, per a fomentar l'autonomia i creixement en l'àmbit personal i acadèmic de l'alumnat.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

I recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposes d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa així com a les recomanacions metodològiques

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment

  • Disposar de suport tècnic i didàctic

  • Compartir dubtes i experiències amb altres docents

  • Recibir formació sobre el contingut i la metodologia del programa