Abans de començar recorda...

 

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa BigData?

#1

 

Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics, valorant les seves fortaleses i febleses.

#2

 

Reconèixer la presència de dades digitals, la seva implicació en la nostra vida quotidiana i el valor d'extreure'ls i processar-los per a generar coneixement i participació social.

#3

 

Adquirir coneixements, procediments i actituds relacionades amb la presència de dades a les nostres vides, les seves implicacions i possibilitats.

En quines competències incideix el Programa BigData?

Competència digital

+

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure i la inclusió i participació ciutadana. Aquesta competència suposa un conjunt nou de coneixements i actituds necessaris avui dia per a ser competent en un entorn digital.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Competència d'aprendre a aprendre

+

La competència d'aprendre a aprendre és fonamental per a l'aprenentatge permanent que es produeix al llarg de la vida i que té lloc en diferents contextos. Aquesta competència es caracteritza per l'habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge. Això exigeix, la capacitat per a motivar-se per aprendre, l'organització i gestió de l'aprenentatge i la reflexió i presa de consciència dels propis processos d'aprenentatge.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

Intensitat alta

(18-22 sessions)

Intensitat mitja

(10-13 sessions)

Intensitat baixa

(8-10 sessions)

Recull tots els continguts del programa: coneixement del fenomen big data, anàlisi crítica de l'ús dels dispositius, els mòbils, les apps i les xarxes socials, així com de les dades que es comparteixen a través d'ells i les seves possibilitats futures, aplicacions, beneficis i amenaces en l'entorn global.

Se centra en l'anàlisi crítica de l'ús de dispositius, mòbils, apps i xarxes socials, les oportunitats que ofereixen, les dades que comparteix l'alumnat a través d'ells i com la nostra interacció genera dades.

Itinerari centrat en el coneixement del fenomen big data i opendata, així com el seu impacte en el món actual i les seves oportunitats.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

 

Des d'un enfocament integrador, el programa BigData pretén que l'alumnat aprengui a treballar de manera cooperativa i amb una actitud crítica cap a l'ús de les tecnologies.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

Recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

 

 

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

 

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més, disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa, així com a les recomanacions metodològiques

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment

  • Disposar de suport tècnic i didàctic

  • Compartir dubtes i experiències amb altres docents

  • Rebre formació sobre el contingut i metodologia del programa