L’iPad ajuda fins a cert punt

Evidència

L’iPad ajuda fins a cert punt

El reforç matemàtic amb tauletes és superficial i efímer


0

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Formació de professorat
 • Avaluació Educativa

Competències

 • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Docents

Té beneficis el fet d'estudiar amb ajuda de l'iPad?

No és aquesta vegada la primera que parlem d’evidències amb l’ús de tauletes ni tampoc serà l’última, ja que l’eficàcia de l’ús de la tecnologia digital en la millora de l’aprenentatge i del rendiment acadèmic està posant-se a prova permanentment des de diferents enfocaments i amb relació a diferents usos, eines i suports, nivells educatius i condicions de l’alumnat.

En aquest cas, parlem d’una intervenció amb iPads per a la competència matemàtica en alumnes de 8 anys amb nivells de rendiment baixos. La investigació que van dur a terme Martin Hassler i els seus col·legues es va publicar al Journal of Educational Psychology.

L’assaig va implicar 283 alumnes de 2n grau de 27 escoles de Suècia, que es van dividir en quatre grups:

 • Grup 1. Va treballar amb un programa anomenat Chasing Planets, en el qual els infants van fent operacions de sumes o restes segons que van seleccionant planetes en un mapa de l’espai (cada planeta, una operació). Durant 20 setmanes van estar practicant amb aquest joc 20 minuts cada dia.

 • Grup 2. Va combinar l’activitat anterior amb 10 minuts addicionals diaris per entrenar la memòria.

 • Grup 3. Va rebre un placebo: van practicar tasques de lectura a les tauletes (també 20 minuts cada dia). El programa, anomenat Chasing Planets-Lectura, tenia un format similar al del grup 1, però no era per treballar matemàtiques.

 • Grup 4 (grup de control). No va rebre cap intervenció amb iPads.

A tots aquests infants se’ls van fer proves abans de la intervenció i en acabar, i també 6 mesos després i un any més tard.

En acabar la intervenció, els dos grups que van treballar amb els iPads van tenir uns resultats millors que els del grup amb placebo i els del grup de control en les proves d’aritmètica bàsica (sumes i restes). Així i tot, no van aconseguir superar-los en transferència aritmètica i resolució de problemes.

D’altra banda, els beneficis comprovats després de les 20 setmanes de reforç amb l’iPad es van anar esvaint amb el temps. Al cap de sis mesos, l’efecte era poc rellevant (+0,18–0,28), i al cap d’un any, pràcticament inapreciable (+0,03–0,13).

Malgrat això, els investigadors van advertir un matís no menyspreable: que l’efecte positiu va ser més durador en els infants amb un coeficient intel·lectual més baix. És a dir, que els que es van beneficiar més de la intervenció amb els iPads en càlcul matemàtic van ser els que tenien pitjors condicions de partida. Per això, finalment l’estudi adverteix del potencial que poden tenir amb els infants menys capaços programes ben dissenyats de pràctiques matemàtiques amb les tauletes.

De fet, els investigadors criden l’atenció sobre la conveniència que els programes amb evidències d’èxit en el terreny de les matemàtiques elementals estiguin a l’abast de les escoles, i fins i tot que se’n fomenti la distribució.

¿Tiene beneficios el hecho de estudiar con ayuda del iPad?

No es esta la primera vez que hablamos de evidencias con el uso de tabletas ni tampoco será la última, pues la eficacia del uso de la tecnología digital en la mejora del aprendizaje y del rendimiento académico está permanentemente poniéndose a prueba desde distintos enfoques y en relación con diferentes usos, herramientas y soportes, niveles educativos y condiciones del alumnado.

En este caso, hablamos de una intervención con iPads para la competencia matemática en alumnos de 8 años con bajos niveles de rendimiento. La investigación que llevaron a cabo Martin Hassler y sus colegas fue publicada en el Journal of Educational Psychology.

El ensayo implicó a 283 alumnos de 2º grado de 27 escuelas de Suecia, que fueron divididos en cuatro grupos:

 • Grupo 1. Trabajó con un programa llamado Chasing Planets, en el que los niños van haciendo operaciones de sumas o restas según van seleccionando planetas en un mapa del espacio (cada planeta, una operación). Durante 20 semanas estuvieron practicando con este juego 20 minutos todos los días.

 • Grupo 2. Combinó la actividad anterior con 10 minutos adicionales diarios de tareas para entrenar la memoria.

 • Grupo 3. Recibió un placebo: practicaron tareas de lectura en las tabletas (también 20 minutos todos los días). El programa, llamado    Chasing Planets-Lectura, tenía un formato similar al del grupo 1, pero no era para trabajar matemáticas.

 • Grupo 4 (grupo de control). No recibió ninguna intervención con iPads.

A todos estos niños se les hicieron pruebas antes de la intervención y al finalizar la misma, así como 6 meses después y un año más tarde.

Al terminar la intervención, los dos grupos que trabajaron con los iPads tuvieron unos resultados mejores que los del grupo con placebo y los del grupo de control en las pruebas de aritmética básica (sumas y restas). Sin embargo, no consiguieron superar a estos en transferencia aritmética y resolución de problemas.

Por otro lado, los beneficios comprobados tras las 20 semanas de refuerzo con el iPad fueron desvaneciéndose con el tiempo. Al cabo de seis meses, el efecto era poco relevante (+0,18–0,28), y al cabo de un año, prácticamente inapreciable (+0,03–0,13).

Pese a ello, los investigadores advirtieron un matiz no desdeñable: que el efecto positivo fue más duradero en aquellos niños con un coeficiente intelectual más bajo. Es decir, que quienes más se beneficiaron de la intervención con los iPads en cálculo matemático fueron los que tenían peores condiciones de partida. Por eso, finalmente el estudio advierte del potencial que pueden tener con los niños menos capaces programas bien diseñados de prácticas matemáticas con las tabletas.

De hecho, los investigadores llaman la atención sobre la conveniencia de que los programas con evidencias de éxito en el terreno de las matemáticas elementales estén al alcance de los colegios, e incluso se fomente su distribución entre ellos.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.