Evidencia


0

Impacto


meses


Definición

La participació en activitats artístiques es defineix com la intervenció en activitats artístiques i creatives, com ara dansa, teatre, música, pintura i escultura. Aquestes activitats es poden impartir com a part del pla d’estudis o com a activitat extraescolar. La participació es pot organitzar en forma d’activitats periòdiques setmanals o mensuals, o en programes més intensius, com ara escoles d’estiu o campaments.

La participació i l’educació artística inclouen una gran varietat de matèries, entre les quals hi ha les belles arts tradicionals (per exemple, arts gràfiques, música, arts escèniques, teatre i dansa), el moviment i la dansa moderna, la poesia i l’escriptura creativa, a més d’estratègies docents que inclouen explícitament elements artístics, com ara la pedagogia basada en el teatre. Si bé totes aquestes activitats tenen un valor pedagògic en si mateixes, aquest article del Toolkit se centra en els beneficis que s’obtenen de la participació artística per assolir els objectius acadèmics bàsics.

Termes de cerca: art en l’educació; participació en activitats artístiques / en belles arts / en arts escèniques, arts / belles arts / arts escèniques; educació musical; educació teatral; educació en dansa.

Puntuación de la evidencia

Hi ha cinc metaanàlisis que es basen principalment o exclusivament en estudis experimentals, tres de les quals s’han publicat els últims deu anys. La qualitat metodològica de les metaanàlisis també varia i els estudis inclosos presenten únicament una inferència causal moderada. De mitjana, aquestes metaanàlisis han revelat beneficis acadèmics en la participació en activitats artístiques. Les magnituds combinades de l’efecte varien molt, des de 0,03 fins a 0,77, gairebé tres quartes parts d’una desviació estàndard, i, per tant, no són consistents, encara que totes siguin positives.

En general, les evidències es valoren com a moderades i reflecteixen la qualitat, la quantitat i la consistència de les metaanàlisis incloses. Tot i això, en estudis recents s’ha criticat la qualitat dels dissenys d’avaluació individual utilitzats pels estudis de participació artística per no ser prou robustos per permetre una inferència causal sòlida. Si això succeeix en molts dels estudis inclosos en les metaanàlisis utilitzades en aquest estudi, els efectes podrien no ser tan fiables com els d’altres tendències «moderades».

Hi ha diverses indicacions de patrons d’efecte, com una repercussió més elevada en alumnat més jove i en estudis musicals, però no són consistents i varien en funció del detall de la metodologia i del grup d’edat específic.

Información coste adicional

Les despeses varien de forma considerable, des de quotes anuals reduïdes per als grups de teatre juvenils o els grups de dansa per a joves que s’abonen per sessió, a la matrícula d’ensenyament musical de qualitat amb unes despeses per hora elevades.

Les despeses poden incloure formació del personal, viatges, compra d’instruments musicals i altres recursos, malgrat que les despeses per a un segon any de programa serien considerablement menors. En general, les despeses es consideren baixes.

Volver evidencia

¿Quieres mantenerte al día de las evidencias educativas más relevantes a nivel internacional? Únete a EduCaixa para no perdértelas.