Abans de començar recorda...

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa BeCritical?

#1

Desenvolupar l'esperit crític i la capacitat d'anàlisi.

#2

Reflexionar sobre l'ús eficaç i segur dels mitjans audiovisuals i adquirir bons hàbits de consum audiovisual.

#3

Aprofundir en el coneixement del llenguatge audiovisual, tant des del paper de receptors d'informació com de productors.

#4

Connectar amb el seu entorn per analitzar-lo i participar amb una actitud responsable i compromesa.

#5

Desenvolupar les competències necessàries per a la creació de projectes en grup.

 

En quines competències incideix el Programa BeCritical?

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Competència digital

+

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure i la inclusió i participació ciutadana. Aquesta competència suposa un conjunt nou de coneixements i actituds necessaris avui dia per a ser competent en un entorn digital.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

+

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació, intervenir o resoldre, i saber triar, planificar, i gestionar els coneixements, habilitats i actituds necessàries amb criteri propi i amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. L'adquisició d'aquesta competència és determinant en la formació de futurs ciutadans emprenedors, contribuïnt així a la cultura de l'emprenedoria.

Competència aprendre a aprendre

+

La competència d'aprendre a aprendre és fonamental per a l'aprenentatge permanent que es produeix al llarg de la vida i que té lloc en diferents contextos. Aquesta competència es caracteritza per l'habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge. Això exigeix, la capacitat per a motivar-se per aprendre, l'organització i gestió de l'aprenentatge i la reflexió i presa de consciència dels propis processos d'aprenentatge.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

Intensitat alta

(14 sessions)

Intensitat mitja

(12 sessions)

Intensitat baixa

(9 sessions)

Aquest itinerari permet treballar tots els continguts del programa: contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic i investigar sobre noves formes d'entreteniment, tecnoadiccions , impactes de la publicitat per a finalment crear un producte audiovisual que recopili les diferents recerques de l'alumnat.

Després de contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic, per equips s'investiga sobre un tema concret vinculat a un dels temes proposats: les noves formes d'entreteniment, l'ús de les tecnologies i les tecnoadiccions, la presència i freqüència dels impactes publicitaris. I cada equip prepara la producció d'una peça audiovisual entorn del tema investigat.

En aquest itinerari es proposa, després de contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic, investigar sobre les noves formes d'entreteniment que donarà pas a la preparació del story board d'una possible producció audiovisual on presentar les seves conclusions.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa BeCritical posa a l'alumnat en el centre de l'aprenentatge, convertint-lo en el seu autèntic protagonista. Pretén que s'impliqui en el desenvolupament de la seva actitud crítica, necessària per a entendre el món que l'envolta i aplicable a qualsevol àmbit de la seva vida.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

 

Acompanyament i formació docent

D'una banda, gaudiràs d'una proposta formativa flexible i comunitària amb un webinar temàtic lligat al programa i un webinar metodològic per impulsar les teves competències docents. Comptaràs amb diferents eines d'acompanyament personalitzat com sessions opcionals obertes de 2h per resoldre dubtes, coaching sobre la implementació del programa o xat i bústia d'ajuda.


I d'altra banda, sí ja estàs implementant el programa a la teva aula, podràs participar en sessions de formació síncrones amb un nivell d'acompanyament més personalitzat i accedir als cercles d'aprenentatge del programa: un espai en el qual els docents comparteixen, reflexionen i aprenen els uns dels altres per facilitar la col·laboració entre iguals.
Recorda inscriure't a aquesta formació personalitzada des del teu espai MyEduCaixa, si ja estàs aplicant el programa.

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

 

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa

  • Rebre formació amb el suport d'un equip de professionals que et guiaran per a treure el màxim partit a aquests materials i que t'acompanyaran per a què milloris com a professional de l'ensenyament

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Fer seguiment del progrés del teu alumnat i interactuar amb ell

  • Compartir experiències i dubtes amb altres docents formant part d'una comunitat d'aprenentatge docent

  • Disposar de suport tècnic i didàctic