Abans de començar recorda...

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa BeCritical?

#1

Desenvolupar l'esperit crític i la capacitat d'anàlisi.

#2

Reflexionar sobre l'ús eficaç i segur dels mitjans audiovisuals i adquirir bons hàbits de consum audiovisual.

#3

Aprofundir en el coneixement del llenguatge audiovisual, tant des del paper de receptors d'informació com de productors.

#4

Connectar amb el seu entorn per analitzar-lo i participar amb una actitud responsable i compromesa.

#5

Desenvolupar les competències necessàries per a la creació de projectes en grup.

 

En quines competències incideix el Programa BeCritical?

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Competència digital

+

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure i la inclusió i participació ciutadana. Aquesta competència suposa un conjunt nou de coneixements i actituds necessaris avui dia per a ser competent en un entorn digital.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

+

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació, intervenir o resoldre, i saber triar, planificar, i gestionar els coneixements, habilitats i actituds necessàries amb criteri propi i amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. L'adquisició d'aquesta competència és determinant en la formació de futurs ciutadans emprenedors, contribuïnt així a la cultura de l'emprenedoria.

Competència aprendre a aprendre

+

La competència d'aprendre a aprendre és fonamental per a l'aprenentatge permanent que es produeix al llarg de la vida i que té lloc en diferents contextos. Aquesta competència es caracteritza per l'habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge. Això exigeix, la capacitat per a motivar-se per aprendre, l'organització i gestió de l'aprenentatge i la reflexió i presa de consciència dels propis processos d'aprenentatge.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

Intensitat alta

(14 sessions)

Intensitat mitja

(12 sessions)

Intensitat baixa

(9 sessions)

Aquest itinerari permet treballar tots els continguts del programa: contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic i investigar sobre noves formes d'entreteniment, tecnoadiccions , impactes de la publicitat per a finalment crear un producte audiovisual que recopili les diferents recerques de l'alumnat.

Després de contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic, per equips s'investiga sobre un tema concret vinculat a un dels temes proposats: les noves formes d'entreteniment, l'ús de les tecnologies i les tecnoadiccions, la presència i freqüència dels impactes publicitaris. I cada equip prepara la producció d'una peça audiovisual entorn del tema investigat.

En aquest itinerari es proposa, després de contextualitzar els mitjans de comunicació i el treball periodístic, investigar sobre les noves formes d'entreteniment que donarà pas a la preparació del story board d'una possible producció audiovisual on presentar les seves conclusions.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa BeCritical posa a l'alumnat en el centre de l'aprenentatge, convertint-lo en el seu autèntic protagonista. Pretén que s'impliqui en el desenvolupament de la seva actitud crítica, necessària per a entendre el món que l'envolta i aplicable a qualsevol àmbit de la seva vida.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

 

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

 

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa així com a les recomanacions metodològiques

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment

  • Disposar de suport tècnic i didàctic

  • Compartir dubtes i experiències amb altres docents

  • Rebre formació sobre el contingut i la metodologia del programa