Uniforme escolar

Evidència

Uniforme escolar


0

Impacte


0 mesos


L’uniforme escolar és la roba que l’alumnat ha de portar als centres educatius. Els uniformes varien dels més formals (amb americana) als més informals (només amb una dessuadora). Les escoles varien pel que fa a com d’estricta és la normativa relativa als uniformes.

Impacte

No hi ha revisions sistemàtiques o metaanàlisis d’estudis ben controlats sobre la normativa relativa als uniformes escolars. Les evidències es basen principalment en estudis correlacionals que han comparat el rendiment dels centres educatius amb uniforme amb els que no en tenen, o que han analitzat la trajectòria de millora d’un centre educatiu després d’introduir l’uniforme escolar.

Un dels problemes a l’hora d’interpretar aquestes evidències és que els centres educatius en circumstàncies difícils solen elegir una normativa relativa als uniformes escolars com a part d’una gamma més àmplia de mesures de millora. Fins ara, les revisions i les anàlisis més rigoroses no han aconseguit establir una relació causal, però especulen sobre que l’adopció d’una normativa relativa als uniformes pugui suposar un compromís simbòlic i públic per millorar el centre.

Seguretat

En molts països existeix la creença general que els uniformes escolars contribueixen al desenvolupament dels valors escolars en el seu conjunt i, per tant, a la disciplina i la motivació. Malgrat tot, no hi ha evidències sòlides que indiquin que introduir un uniforme escolar, per si mateix, millori el rendiment acadèmic, la conducta i l’assistència. Hi ha estudis que mostren canvis en aquests resultats després de la introducció d’una normativa relativa als uniformes escolars. No obstant això, en aquests casos l’uniforme normalment va ser un factor més entre altres mesures de millora, com ara canvis en les normes de conducta o altres aspectes de l’ensenyament i l’aprenentatge. Per tant, no és possible afirmar que la introducció d’un uniforme hagi provocat els canvis en els resultats.

Hi ha certes qüestions culturals sobre la percepció de l’uniforme escolar que tenen un paper important en determinar la seva acceptabilitat i el seu compliment per part de l’alumnat. Hi ha evidències sobre la millora dels uniformes escolars lliures en l’assistència en zones d’alta pobresa, malgrat que no sembla ser així en tots els casos. En algunes cultures, els uniformes escolars estan associats amb la regulació i la pèrdua de la individualitat, de manera que s’ha d’anar amb compte a l’hora de generalitzar els estudis en diferents contexts.

Cost

Les despeses per als centres relatives a la introducció d’uniformes escolars són molt baixes. Normalment, les despeses les assumeixen les famílies, que han de comprar la roba que se’ls demana.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. És poc probable que portar uniforme, per si mateix, millori l’aprenentatge, però es pot incorporar amb èxit a un procés de millora general del centre que inclou el desenvolupament d’uns valors escolars i la millora de la conducta i la disciplina. Si s’ha pensat implementar una normativa relativa als uniformes, s’ha plantejat com s’inclourà en una normativa de centre més àmplia que millori l’aprenentatge?

    2. Hi ha una creença general que els uniformes escolars provoquen millores en la conducta de l’estudiantat. Cal recordar que la millora de la conducta, en si mateixa, no té per què portar necessàriament a una millora en l’aprenentatge, malgrat que pot ser una condició prèvia important (veure intervencions sobre la conducta).

    3. El compromís del personal de mantenir i fer complir una normativa relativa als uniformes és crucial per una implementació amb èxit.

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.