Intervencions a edats precoces

Evidència

Intervencions a edats precoces


0

Impacte


+ 5 mesos


Les intervencions a edats precoces o durant la primera infància pretenen garantir que els nens i nenes de curta edat tinguin experiències educatives preescolars o a la llar d’infants que els preparin per a l’escola i l’èxit acadèmic.

Les investigacions que es ressenyen en aquest article se centren en les repercussions de “paquets” d’educació a edats precoces (coneguts com a “programes de diversos components”), en lloc d’intervencions individuals a edats precoces. Molts dels programes i de les metodologies analitzats se centren en infants procedents d’entorns desafavorits i alguns també ofereixen suport a les famílies.

Impacte

En general, les evidències suggereixen que les estratègies educatives en edats primerenques i preescolars tenen efectes positius, aportant, de mitjana, un progrés de cinc mesos addicionals. La metodologia sembla ser especialment beneficiosa per a nens i nenes de famílies amb baixos ingressos.
Una vegada iniciada l'ensenyament en edats primerenques, augmentar la seva qualitat, per exemple, formant al personal perquè millori la interacció amb els nens i nenes, sembla ser més prometedor que augmenta la quantitat d'ensenyament impartit (augmentant les hores d'ensenyament al dia) o que canviar l'entorn físic d'aprenentatge en edats primerenques.

En la majoria d'estudis, l'impacte en el rendiment escolar solen disminuir amb el temps, encara que aquest temps varia segons la metodologia. Per aquesta raó, fins i tot les intervencions educatives que són eficaces per a disminuir la bretxa existent en el rendiment escolar entre l'alumnat desfavorit i la resta no seran suficients per a evitar la bretxa que es tornarà a obrir en anys posteriors. Quan s'han observat efectes en l'actitud davant l'escola, aquestes solen ser més duradores.

Evidències a Espanya

En el context espanyol, la investigació experimental centrada en les intervencions educatives en edats primerenques encara té evidències molt restringides des de la perspectiva estadística.

Seguint els avenços de la investigació internacional, sí que s’observa els últims anys l’aplicació de metodologies i instruments validats per dissenyar i avaluar la implementació d’intervenció amb relació a:

Programes d’intervenció familiar per millorar les competències parentals i el seu impacte en el desenvolupament dels nens i les nenes.

Activitats i metodologies per millorar en edats primerenques àmbits competencials com el lingüístic, el matemàtic i el socioemocional.

Detecció de necessitats educatives especials.

Formació competencial de docents d’educació infantil.

Sobre els programes d’intervenció familiar, l’estudi de Pichardo et al. (2019) va mostrar que els fills dels mares i els pares participants en un programa en el qual es van treballar diferents habilitats parentals mitjançant deu sessions van reflectir millors habilitats socials sobre els que no hi van participar. Concretament, van millorar les habilitats relacionades amb la cooperació i ajuda en les activitats quotidianes, autocontrol en el comportament, seguiment de normes i capacitat per interactuar amb els altres. Respecte dels problemes de conducta, els infants del grup experimental van obtenir puntuacions més baixes en externalització de problemes després de la participació dels seus pares i mares en el programa d’intervenció. En la resta de les variables analitzades no es van obtenir efectes principals d’interacció.

En la mateixa línia, l’estudi de Puertas et al. (2019) va analitzar com, després d’un programa d’entrenament parental, el grup experimental va millorar el comportament en comparació amb el grup de control, com també la probabilitat de patir diversos problemes o trastorns psicològics, com ara estrès, ansietat, TDAH i problemes generalitzats del desenvolupament. Així mateix, l’enquesta de satisfacció del programa va mostrar que els pares que van participar en el programa van percebre que havien adquirit eines per fomentar la independència i l’autoestima en els fills, per manejar la conducta inadequada dels fills i per instaurar nous comportaments, per fomentar la independència i l’autoestima en els fills i que, en general, havia millorat el comportament dels seus fills. D’altra banda, tots dos grups van incrementar les puntuacions en diversos instruments d’avaluació del llenguatge. Malgrat això, únicament el grup que va rebre la intervenció va presentar millora en la dimensió contingut del llenguatge, a través de la Prova de Llenguatge Oral de Navarra Revisada.

Cueli et al. (2020) es van centrar en l’àmbit matemàtic. L’estudi va mostrar que els estudiants amb habilitats matemàtiques baixes (habilitats relacionals i numèriques) tenien puntuacions més baixes en les funcions executives (atenció i control inhibitori). Els resultats van mostrar la importància de l’atenció en les habilitats numèriques d’estudiants d’educació infantil, amb més pes del temps de resposta (TR), que va ser millor en estudiants amb més habilitat matemàtica numèrica.

Per últim, amb relació a la millora competencial de docents d’educació infantil, hi ha l’estudi d’Izych i Llorent (2020). Els resultats van mostrar una millora en totes les competències socials i emocionals al grup experimental, tot i que només alguns dels resultats van assolir significació estadística en comparació amb el grup de control. Específicament, per a tota la mostra, la claredat emocional va millorar després de la intervenció, i per als estudiants amb un nivell bàsic baix de competències socials i emocionals es van trobar diferències estadísticament significatives en la reparació emocional i l’autocontrol i la motivació.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Com és lògic, els costos són molt alts a causa que la ràtio adult/nen a preescolar sol ser més alta que a l'escola. La participació de la família té costos semblants. El cost mitjà per infant en una escola de preescolar pública a Barcelona és d'uns 3.000 € per nen a l'any, semblant al d'una escola de preescolar privada.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. És essencial oferir una educació de gran qualitat impartida per personal ben qualificat i format.

    2. És més probable que l’educació sigui de gran qualitat si es caracteritza pel desenvolupament de relacions positives entre el personal i l’alumnat, i per la participació dels nens i nenes en activitats que afavoreixen la prelectura, el desenvolupament de conceptes numèrics inicials i el raonament no verbal.

    3. És més probable que l’assistència escolar prolongada (un any o més) i a una edat d’inici més precoç (tres anys) tingui més impacte que períodes més breus amb un inici més tardà, fet que aporta menys beneficis de mitjana.

    4. L’alumnat més desafavorit es beneficia dels programes de gran qualitat, sobretot quan inclouen una barreja d’infants de diferents condicions socials i un fort component educatiu.

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions