Intervencions educatives sobre les aspiracions de l’alumnat

Evidència

Intervencions educatives sobre les aspiracions de l’alumnat


0

Impacte


0 mesos


Quan parlem d’aspiracions ens referim a aquelles coses que l’estudiant espera assolir per si mateix en el futur. Per satisfer les seves aspiracions pel que fa a la trajectòria, la universitat i la formació superior, l’alumnat sol requerir bons resultats educatius, per tant, és habitual creure que augmentar les aspiracions incentiva la millora del rendiment.

Les intervencions sobre les aspiracions tendeixen a classificar-se en tres grans categories:

 1. Intervencions que se centren en els pares i mares, i en les famílies;

 2. Intervencions que se centren en la pràctica docent; i

 3. Intervencions fora dels centres educatius o activitats extracurriculars, que de vegades solen incloure companys o mentors.

Els plantejaments utilitzats en aquestes intervencions són diversos: alguns tenen com a objectiu canviar les aspiracions directament exposant l’alumnat a noves oportunitats i d’altres pretenen augmentar les aspiracions desenvolupant l’autoestima general, la motivació o l’autoeficàcia. Pel que fa a les intervencions que se centren en l’autoeficàcia i la motivació específicament en un context d’aprenentatge, es pot consultar l’entrada sobre metacognició i la autorregulació.

Impacte

La base empírica de les intervencions sobre les aspiracions és molt limitada. Cal portar a terme estudis més rigorosos, en especial centrats en les intervencions sobre l’alumnat i no sobre el centre educatiu. No hi ha cap metaanàlisi d’intervencions per augmentar les aspiracions que indiqui que existeix un impacte en el rendiment o en l’aprenentatge. Hi ha dues revisions sistemàtiques rellevants, que indiquen que la relació entre les aspiracions i el rendiment és complexa, i que les evidències d’una connexió causal clara entre l’aprenentatge, el canvi d’aspiracions i les actituds en el centre és escassa.

Aquesta carència de proves sòlides no implica que l’impacte no sigui fàcil d’aconseguir, però els centres que es plantegen utilitzar intervencions sobre les aspiracions no poden assumir que l’augment de les aspiracions serà senzill o que necessàriament augmentarà el rendiment.

Seguretat

La relació entre les aspiracions i el rendiment és complexa, però, en general, les intervencions l’objectiu de les quals és augmentar les aspiracions semblen tenir un impacte positiu menor o nul en el rendiment educatiu, cosa que pot semblar contradictòria, però existeixen tres raons principals per les quals podria ser així.

En primer lloc, les evidències suggereixen que la majoria de persones joves ja tenen aspiracions altes, cosa que indica que gran part del baix rendiment no es deu a una aspiració baixa, sinó a una bretxa entre les aspiracions i els coneixement, les habilitats i les característiques necessàries per assolir-les. En segon lloc, en els casos en què l’alumnat té aspiracions més baixes, no està clar que les intervencions específiques hagin aconseguit augmentar les seves aspiracions de manera sistemàtica.

Per últim, en els casos en què les aspiracions són inicialment baixes i augmenten amb èxit gràcies a una intervenció, no està clar que es produeixi necessàriament una millora en l’aprenentatge. Per això, pot ser més útil centrar-se directament en augmentar el rendiment. Als programes sobre aspiracions que augmenten el rendiment, normalment existeix un suport acadèmic addicional.

Cost

Les despeses varien àmpliament i és complicat calcular-les amb precisió, però, en general, es consideren moderades. Les despeses de programes escolars, com ara aquells programes setmanals de 20 setmanes o els de participació parental, on el centre cobreix les despeses de personal, són baixes.

Les intervencions amb suport familiar que compten amb una persona de suport a temps complet són més cares; possiblement més del quàdruple. Les despeses de les mentories, dirigides a augmentar les aspiracions com les que s’utilitzen als Estats Units, se situen en un punt intermedi (de les dues estratègies descrites).

Què hauries de tenir en compte?

  1. La relació entre les aspiracions i el rendiment no és senzilla. En general, els plantejaments sobre l’augment de les aspiracions no s’han traduït en un augment de l’aprenentatge.

  2. La majoria de joves té aspiracions altes, i garantir que l’estudiant tingui els coneixements i les habilitats necessàries per avançar en les seves aspiracions és probablement més eficaç que intervenir per canviar les aspiracions en si.

  3. Les actituds, les opinions i les creences al voltant de les aspiracions en comunitats més desafavorides són diverses, de manera que cal evitar les generalitzacions.

  4. Els plantejaments eficaços quasi sempre tenen un component acadèmic significant, cosa que indica que l’augment de les aspiracions de forma aïllada no serà eficaç.

  5. S’ha considerat com es supervisarà l’impacte que les intervencions o els plantejaments puguin tenir sobre el rendiment?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.