Ensenyament individualitzat

Evidència

Ensenyament individualitzat

L’ensenyament individualitzat inclou diferents tasques per a cada alumne i alumna, i suport a nivell individual. Es basa en la idea que l’alumnat té diferents necessitats i que, per tant, una metodologia personalitzada serà més eficaç, en especial pel que fa a les activitats que l’alumnat porta a terme i el ritme al qual progressen pel pla d'estudis.


0

+ 4

198

En què consisteix?

Durant anys, s’han provat diversos models d’ensenyament individualitzat en educació, particularment en assignatures com matemàtiques, on l’alumnat realitza activitats individualitzades, sovint de forma prou independent. Més recentment, s’ha utilitzat la tecnologia digital per facilitar les activitats individuals i el feedback

Conclusions principals

  1. L’ensenyament individualitzat pot ser una metodologia eficaç per augmentar el rendiment de l’alumnat. Però la seva implementació pot resultar complicada, ja que requereix que el professorat organitzi i supervisi més activitats individuals.
  2. Els estudis sobre ensenyament individualitzat amb alumnat de secundària solen mostrar efectes més elevats. Possiblement, l’impacte és més gran quan l’alumnat és més hàbil per gestionar el seu propi aprenentatge.
  3. Hi ha evidències que indiquen que la tecnologia digital es pot fer servir de manera eficaç per a l’ensenyament individualitzat. Molts d’aquests estudis utilitzen la tecnologia digital juntament amb les classes en grups reduïts, i el professorat proporciona instruccions especials a l’alumnat que no s’implica amb la tecnologia.
  4. S’ha plantejat l’aprenentatge en grups reduïts com una bona manera de satisfer les diferents necessitats de l’alumnat sense reduir el temps total d’ensenyament que rep.

Quina eficàcia té?

De mitjana, les metodologies d’ensenyament individualitzat tenen un impacte de 4 mesos addicionals de progrés.

 

Més enllà d’aquestes dades, hi ha grans diferències. Algunes d’aquestes diferències es poden explicar pel desafiament que suposa fer una implementació eficaç de la metodologia sense disminuir el temps d’aprenentatge dedicat. En les metodologies basades en l’aula, sembla que el professorat pot adoptar una funció més directiva, ja que augmenta la necessitat d’organitzar i supervisar les activitats d’aprenentatge, fet que deixa menys temps per a la interacció pedagògica de qualitat. Per això, seria més convenient utilitzar l’ensenyament individualitzat com a complement de l’ensenyament habitual a l’aula, en lloc de substituir-lo.

 

Alguns estudis recents han fet servir les tecnologies digitals amb una avaluació diagnòstica i feedback per individualitzar l’ensenyament, i se n’han obtingut efectes positius de mitjana. Per exemple, la tecnologia pot permetre que es proporcioni feedback de manera més immediata sobre les tasques individualitzades (si vols més informació sobre l’impacte del feedback, clica aquí).

 

Pocs estudis han examinat la inclusió del feedback entre iguals com a part de l’ensenyament individualitzat. De mitjana, els resultats d’aquests estudis són positius.

Més enllà de la mitjana

Els estudis fets en escoles de secundària mostren efectes més grans (+4 mesos) que a les escoles de primària (+3 mesos). Això pot indicar que perquè l’ensenyament individualitzat sigui eficaç és beneficiós que l’alumnat disposi d’un nivell d’autonomia i d’estratègies d’autoregulació establertes.
Els efectes acostumen a ser més grans en l’àrea de ciències (+4 mesos) que en matemàtiques o lectura (+3 mesos).
Diversos estudis indiquen que el professorat auxiliar pot donar suport a les metodologies individualitzades de manera eficaç.
Les metodologies que utilitzen tecnologia digital per individualitzar les classes mostren la mateixa eficàcia que les que no l’empren.
Els estudis s’han fet en dotze països de tot el món amb uns resultats, en general, semblants.

Disminuir la bretxa del desavantatge

De mitjana, és més probable que l’alumnat desafavorit es vegi afectat per taxes més grans d’absentisme escolar i rendiment baix que els companys més privilegiats. Això vol dir que l’alumnat desafavorit té més probabilitats de passar per les diferents etapes escolars amb carències de coneixements que afectaran la rapidesa i la facilitat amb què adquireix i relaciona nous aprenentatges.

 

En el cas de l’alumnat amb un rendiment previ baix o amb risc de quedar-se enrere, l’ensenyament individualitzat pot permetre que el professorat ofereixi activitats que s’adaptin millor al seu rendiment. Tenir les habilitats per gestionar el seu aprenentatge de manera autònoma pot ajudar l’alumnat a consolidar el seu aprenentatge i practicar habilitats o dominar el contingut abans d’avançar a l’etapa següent del pla d’estudis. Fer avaluacions més dirigides i proporcionar feedback també pot ajudar l’alumnat a abordar conceptes erronis o a superar barreres concretes a l’aprenentatge. 

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

L’objectiu de l’ensenyament individualitzat és millorar els resultats proporcionant suport dirigit a l’alumnat. Per garantir l’eficàcia de la metodologia, les escoles s’han de plantejar com proporcionaran:

  • Avaluacions precises de les necessitats i les bretxes a l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Activitats que s’adeqüin millor al nivell de coneixements, comprensió o habilitats de l’alumnat.
  • Feedback individualitzat, sigui de professors o companys.

 

En alguns estudis, aquests elements s’han proporcionat a través de la tecnologia digital, per exemple, mitjançant sistemes de tutoria intel·ligent que fan avaluacions i proporcionen feedback adequat.

 

Les intervencions d’ensenyament individualitzat es poden executar mitjançant diversos models, entre els quals s’inclou l’aprenentatge autònom, les activitats basades en l’aula amb el suport d’un professor titular o un professor auxiliar i l’ús de tecnologies digitals desenvolupades per donar suport a activitats individuals amb avaluació i feedback.

 

Els líders escolars s’han de plantejar quina és la millor manera de supervisar les metodologies per garantir la implementació eficaç de l’ensenyament individualitzat. És important garantir que les activitats d’ensenyament individualitzat es fan servir per complementar (i no substituir) la interacció pedagògica de qualitat. Els líders escolars també poden considerar les metodologies de grups reduïts per oferir a l’alumnat una pràctica eficaç amb la supervisió i el suport d’un professor auxiliar.

Cost

El cost mitjà de l’ensenyament individualitzat es considera molt baix. Els costos per a les escoles es deriven principalment del desenvolupament professional del professorat, la formació i el cost associat als recursos digitals i els programes informàtics per dur a terme metodologies individualitzades.

 

Adoptar l’ensenyament individualitzat també requereix una mica més de dedicació per part del professorat en comparació amb altres metodologies, ja que la major part de les intervencions s’executa durant les hores lectives.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de l’ensenyament individualitzat es considera limitada. Es van identificar 198 estudis que compleixen els criteris d’inclusió del Toolkit. En general, el tema va baixar tres graus en la solidesa de l’evidència perquè:

  • Recentment se n’han fet molt pocs estudis, cosa que implicaria que no són representatius de la pràctica real.
  • A més, un gran percentatge dels estudis no es van avaluar de manera independent. Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, solen tenir efectes més grans, fet que pot influir en l’impacte general.

 

Hi ha una gran variació per causes desconegudes entre els resultats inclosos en el tema. Totes les revisions mostren certa variació en els resultats, i per això és important analitzar més enllà de la mitjana. La variació per causes desconegudes (o heterogeneïtat) redueix la nostra certesa en els resultats, ja que no hem pogut provar en l’anàlisi com el context, la metodologia o l’enfocament influeixen en l’impacte.