Ensenyament individualitzat

Evidència

Ensenyament individualitzat


0

Impacte


+ 3 mesos


L’ensenyament individualitzat inclou diferents tasques per a cada alumne i alumna, i suport a nivell individual. Es basa en la idea que l’alumnat té diferents necessitats i que, per tant, una metodologia personalitzada serà més eficaç, en especial pel que fa a les activitats que l’alumnat porta a terme i el ritme al qual progressen pel pla d'estudis.

Durant anys, s’han provat diversos models d’ensenyament individualitzat en educació, particularment en assignatures com matemàtiques, on l’alumnat realitza activitats individualitzades, sovint de forma prou independent. Més recentment, s’ha utilitzat la tecnologia digital per facilitar les activitats individuals i el feedback.

Impacte

Hi ha diverses metaanàlisis que conclouen que l’ensenyament individualitzat per a classes senceres pot tenir un impacte positiu moderat. Malgrat tot, hi ha certa variació, amb una sèrie de metaanàlisis que mostren efectes lleugers.

Hi ha algunes investigacions d’altres camps connectats, com ara l’aprenentatge per ordinador i l’aprenentatge per al domini de Bloom, on es dona instruccions a l’alumnat en dues etapes: reben feedback del seu aprenentatge i només avancen quan aconsegueixen “dominar” una etapa en concret. En ambdós camps, les metodologies amb grups reduïts semblen ser més eficaces que les metodologies individualitzades.

Les evidències es basen principalment en estudis en centres d’educació secundària i estudis sobre matemàtiques, malgrat que també hi ha evidències d’altres assignatures del pla d'estudis, com ara ciències, història o geografia.

Seguretat

En general, l’ensenyament individualitzat té un efecte positiu en l’estudiantat, malgrat que hi ha moltes variacions entre els estudis, amb alguns que mostren un impacte negatiu lleuger.

Per a les metodologies basades en l’aula, sembla que el paper del professorat pot ser més de gestió, amb més necessitats d’organització i supervisió de les activitats d’aprenentatge, que deixen menys temps per a la interacció pedagògica d’alta qualitat, cosa que podria explicar algunes de les variacions de l’impacte. Per aquest motiu, l’ensenyament individualitzat es pot utilitzar millor com a complement de les classes habituals, en lloc de com a substitutiu estàndard.

Alguns estudis recents han observat un impacte més elevat. Aquests projectes tendeixen a utilitzar la tecnologia digital per a l’ensenyament individualitzat, cosa que podria explicar l’impacte més elevat. Per exemple, la tecnologia pot permetre que el feedback de les tasques individualitzades sigui més immediata (per obtenir més informació sobre l’impacte del feedback, consulti aquí).

Cost

Les despeses d’implementar l’ensenyament individualitzat solen ser molt baixes. En els darrers anys, les metodologies que fan servir tecnologia, com ara programes de tutorització en línia o sistemes integrats d’aprenentatge, s’han tornat menys cares, per tant, en general, les despeses es consideren molt baixes.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. Com garantirà que hi ha temps suficient per a la interacció directa del professorat amb tot l’alumnat, de forma individual i com a classe, tenint en compte que el professorat necessita més temps per organitzar i supervisar les activitats individuals?

    2. Pot ocórrer que l’ensenyament individualitzat només resulti eficaç per a l’estudiantat que és capaç de gestionar el seu propi aprenentatge (veure metacognició i autorregulació). Quines són les implicacions d’això per al seu alumnat?

    3. Utilitzar la tecnologia digital per oferir activitats d’aprenentatge individualitzades pot dotar l’alumnat de pràctiques eficaces, però també necessita rebre ensenyament directe per part del professorat a l’hora d’aprendre nou contingut o quan no hi ha progrés.

    4. Ha considerat l’aprenentatge en grups reduïts com una forma de satisfer les diferents necessitats de l’alumnat sense reduir el temps total d’ensenyament que aquest rep?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.