Aprenentatge per al domini

Evidència

Aprenentatge per al domini


0

Impacte


+ 5 mesos


En l’ensenyament tradicional, el temps invertit en un tema és constant, de manera que el “domini” de l’alumnat sobre el contingut del pla d'estudis varia. L’aprenentatge per al domini manté els resultats de l’aprenentatge constants, però varia el temps que l’alumnat necessita per arribar a ser capaç i competent en aquests objectius.

L’aprenentatge per al domini divideix la matèria i el contingut d’aprenentatge en unitats amb objectius clarament especificats, que es persegueixen fins que s’assoleixen. L’alumnat treballa en cada bloc de contingut seguint una sèrie de passos seqüencials i ha de demostrar un nivell elevat d’èxit a les proves, normalment al voltant del 80 %, abans de poder passar a la següent unitat. Aquells que no assoleixin el nivell requerit reben classes addicionals, suport de la resta d’alumnat, debats en grups reduïts o deures perquè puguin assolir el nivell esperat.

Impacte

Evidències internacionals

Hi ha una sèrie de metaanálisis que indiquen que, generalment, l'aprenentatge per al domini és eficaç, aconseguint cinc mesos addicionals de progrés.

Els efectes d'aquest procés d'aprenentatge tendeixen a coincidir en dos punts: dos dels metaanálisis mostren poc o cap impacte, mentre que la resta indiquen un impacte de fins a sis mesos addicionals de progrés. Aquesta variació implica que aconseguir que l'aprenentatge per al domini sigui eficaç no és tasca fàcil.

Dels estudis es desprèn que l'aprenentatge per al domini és particularment eficaç quan l'alumnat treballa en grups o equips i assumeix la responsabilitat de contribuir al progrés de la resta (vegeu també aprenentatge col·laboratiu i tutoria entre iguals). També sembla important posar el llistó alt per a adquirir la competència (generalment entre el 80% i el 90% en la prova pertinent). Per contra, la metodologia sembla ser molt menys eficaç quan l'alumnat treballa al seu propi ritme (vegeu també ensenyament individualitzat).

Així mateix, l'aprenentatge per al domini pot ser més eficaç quan s'utilitza com una estratègia d'ensenyament ocasional o complementari: els programes amb una durada inferior a 12 setmanes han tendit a mostrar un impacte major que programes més llargs. Els centres poden considerar la possibilitat d'utilitzar l'aprenentatge per al domini per a temes o conceptes especialment complexos, en lloc de per a totes les classes.

L'aprenentatge per al domini es presenta com una estratègia prometedora per a reduir la bretxa de rendiment. L'alumnat amb baix rendiment pot aconseguir un o dos mesos més de progrés addicional a través aquesta estratègia que l'alumnat amb un nivell de rendiment alt. El professorat necessita planificar minuciosament com gestionar el temps de l'alumnat que progressa amb més rapidesa.

Evidències a Espanya

​​​​​​​A Espanya no hi ha estudis experimentals que abordin de manera específica l’aprenentatge per al domini, però sí que es comencen a desenvolupar investigacions que tenen en compte components clau d’aquest enfocament, com ara:

La idoneïtat d’una seqüència didàctica que plantegi objectius d’aprenentatge específics per possibilitar un coneixement escalonat i eficaç de l’alumnat.

L’eficiència del feedback correctiu o l’avaluació formativa en el mateix procés d’aprenentatge per garantir els objectius de cada pas didàctic.

Aquest tipus d’estudis s’estan centrant sobretot en els processos d’aprenentatge de competències matemàtiques i lingüístiques.

Sobre el disseny de la seqüència didàctica orientada a objectius específics, hi ha la tesi de Ferrer (2018), centrada en el sistema d’aproximació numèric per a infants de 7-8 anys. Els resultats van evidenciar que una bona comprensió de la cardinalitat dels nombres, és a dir, de la relació entre els dígits aràbics i les quantitats que representen, sembla que és de gran importància per millorar en aritmètica i per obtenir resultats acadèmics més bons en matemàtiques en les edats en què els fonaments de la matemàtica estan en construcció, sobretot entre els 7 i els 13 anys.

Amb relació a l’efectivitat de la retroalimentació formativa, hi ha l’estudi de Llorens (2013), que es va centrar en la competència lectora en estudiants de secundària. Els resultats van donar suport al fet que la retroalimentació formativa més específica és efectiva per millorar el comportament de cerca dels estudiants i els seus resultats de comprensió en situacions de lectura-orientada-a-tasques. No obstant això, proporcionar una segona oportunitat per respondre les respostes errònies va propiciar que l’efecte de la retroalimentació se centrés en la correcció de respostes específiques, més que a aprendre estratègies d’autoregulació aplicables a preguntes posteriors. Així, la retroalimentació més específica limitava les decisions estratègiques dels estudiants, ja que proporcionava directament la informació rellevant per contestar.

Quina eficàcia té?

Hi ha una sèrie de metaanàlisis que indiquen que, de mitjana, els plantejaments de l’aprenentatge per al domini són eficaços i condueixen a un progrés addicional de cinc mesos.

Els efectes de l’aprenentatge per al domini tendeixen a agrupar-se en dos punts; dos de les metaanàlisis mostren un impacte baix o nul, mentre que la resta mostra un impacte de fins a sis mesos de progrés addicional. Aquesta variació demostra que aconseguir que l’aprenentatge per al domini funcioni de forma eficaç és tot un repte.

L’aprenentatge per al domini sembla ser particularment eficaç quan l’alumnat treballa en grups o equips i assumeix la responsabilitat d’ajudar en el progrés de la resta (veure també aprenentatge col·laboratiu i tutories entre iguals). També sembla ser important que es fixi un nivell alt per assolir el “domini” (normalment entre el 80 % i el 90 % de la prova pertinent). Per contra, el plantejament sembla ser molt menys eficaç quan l’alumnat treballa al seu propi ritme (veure també ensenyament individualitzat).

L’aprenentatge per al domini també pot ser més eficaç si s’utilitza com a estratègia docent ocasional o addicional: hi ha programes amb una durada de menys de 12 setmanes que tendeixen a mostrar un impacte més elevat que els programes més llargs. Els centres educatius poden considerar la possibilitat d’utilitzar l’aprenentatge per al domini per a temes o conceptes particularment reptadors, en lloc de fer-ho per a totes les lliçons.

L’aprenentatge per al domini sembla ser una estratègia prometedora per reduir la bretxa que hi ha en el rendiment escolar. L’alumnat amb un rendiment baix pot guanyar un o dos mesos més de progrés addicional amb aquesta estratègia que els alumnes amb un rendiment més elevat. Cal que el professorat planifiqui amb cura com gestionar el temps de l’estudiantat que progressa més ràpidament.

Cost

Calen pocs recursos addicionals per implementar una estratègia d'aprenentatge per al domini. Es recomana el desenvolupament professional i el suport addicional per al personal, especialment en les etapes primerenques de la implantació del programa. Les estimacions són de menys de 70 € per estudiant, i això suposa uns costos totals molt baixos.

També és probable que calguin classes amb grups reduïts i suport particular per als estudiants a qui costa més aprendre sobre un tema. Moltes escoles proporcionen aquest suport a través del personal de l'escola sense necessitat de cap cost econòmic addicional. Malgrat això, els directors dels centres educatius han de ser conscients del temps extra que requereix i pensar detingudament quines altres activitats pot ser que s'hagin de desestimar per poder proporcionar aquest suport addicional.

Què hauries de tenir en compte?

  Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Implementar l’aprenentatge per al domini no és senzill. Com plantejarà els canvis i avaluarà si el plantejament té èxit en el seu context?

  2. Cal exigir un nivell alt d’èxit abans que l’alumnat passi als nous continguts; com supervisarà i comunicarà el seu progrés?

  3. Com proporcionarà oportunitats a l’alumnat perquè assumeixi la responsabilitat d’ajudar-se de manera recíproca amb el domini dels continguts?

  4. L’aprenentatge per al domini sembla ser eficaç com a estratègia docent addicional. Com decidirà quins temes i conceptes són apropiats per al plantejament de l’aprenentatge per al domini?

  5. Com proporcionarà ajuda addicional a l’estudiantat a qui costi més assolir el nivell requerit de coneixements de cada unitat?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.