Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Les intervencions a edats precoces o durant la primera infància són metodologies que pretenen garantir que els nens i nenes de curta edat tinguin experiències educatives preescolars o a la llar d’infants que els preparin per a l’escola i l’èxit acadèmic, generalment a través d’un ensenyament addicional en llars d’infants o escoles infantils.

Termes de cerca: edats precoces; preescolar; llar d’infants; educació infantil.

Puntuació de l'evidència

El resum inclou onze metaanàlisis, sis de les quals s’han dut a terme els últims deu anys. Els efectes combinats observats en aquestes síntesis varien entre 0,15 i 0,55, fet que indica una estimació consistent de l’efecte (tots es troben en una desviació estàndard entre ells de 0,40), si bé les anàlisis més recents de les repercussions immediates han estat més aviat inferiors (de 0,15 a 0,32).

Les anàlisis moderadores expliquen de manera consistent aquesta lleugera variació. L’estimació del benefici a llarg termini és consistent (0,53 i 0,55). Algunes de les metaanàlisis inclouen estudis experimentals o quasiexperimentals que no estan ben controlats. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

No és d’estranyar que les despeses siguin molt elevades, ja que les ràtios d’adults/nens a l’ensenyament preescolar solen ser majors que en etapes posteriors. Les intervencions familiars tenen despeses elevades similars.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.